• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Nadstavbové štúdium

3659 L Stavebníctvo

Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technický zamestnanec pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe, ako samostatne zárobkovo činná osoba. V oblasti organizácie a riadenia výroby pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky a organizácie prác, princípy racionalizácie technických a technologických procesov, zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti, prípravy a organizácie stavieb. Dodržiava technologickú disciplínu a kvalitu výroby. Vie sa presne technicky vyjadrovať v písomnom a ústnom prejave. Pozná základné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy, ako aj ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Má základné vedomosti o význame, obsahu, plánovania a financovania investičnej výstavby, o členení cyklu investičného procesu a jeho účastníkoch, o ich vzájomných vzťahoch. Absolvent si osvojí vedomosti o právach a povinnostiach riadiaceho zamestnanca, o činiteľoch ovplyvňujúcich pracovný výkon a vedomosti nevyhnutné pre riadenie pracovných kolektívov. Absolvent má široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, je schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie pracovať samostatne aj v tíme a naďalej sa vzdelávať. Je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium.

6426 L Vlasová kozmetika

Študijný odbor 6426 4 vlasová kozmetika prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore kaderník.
Absolvent dvojročného študijného odboru vlasová kozmetika je schopný samostatne pracovať v oblasti manažovania kaderníckych a vizážistických služieb a je schopný samostatnej podnikateľskej činnosti. Rozširuje odborné a praktické vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za použitia kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu, s využitím kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre a pedikúre. Dopĺňa ekonomické, psychologické, estetické a výtvarné vedomosti absolventa potrebné pre úspešný výkon povolania.
Odbor umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania. Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Vzdelávací  program odboru 6426 L Vlasová kozmetika

2414 L Strojárstvo

Absolvent študijného odboru strojárstvo je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce s odbornými, teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti vykonávania a obsluhy automatizačných a počítačových systémov, kontroly a merania materiálov, polotovarov a výrobkov, vypracovania podnikateľského zámeru určovania funkčných skúšok, meracích a regulačných zariadení, vykonávania špecifických opráv a montáži a vedomosti ekonomického charakteru. Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške.

Vzdelávací program odboru  2414 L Strojárstvo

3125 L 00 Odevníctvo

Absolvent vzdelávacieho smeru textil a odevníctvo je pripravený na uplatnenie v rôznych pracovných povolaniach textilného, odevného odvetvia a technického zamerania textilného a odevného priemyslu ako aj v službách obyvateľstvu, ktoré majú poradenský charakter v oblastiach stylingu a modelingu. Absolvent nájde uplatnenie aj v profesiách návrhárov odevov, odevných dizajnérov, v pozíciách riadiaceho stredného manažmentu, v podnikaní v súkromných firmách a ako odborne erudovaný pracovník v remeselnom spracovaní textilu, odevov, technických textílií, ale aj iných oblastiach hospodárstva.
Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru odevníctvo maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe.

Vzdelávací program odboru 3125 L 00 Odevníctvo

2675 L Elektrotechnika

Študijný odbor elektrotechnika pripravuje absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti energetiky, rozvodných zariadení, výroby, prevádzky elektrických strojov a zariadení, elektronických zariadení rôznych konštrukcií. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví elektrotechniky, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní. Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a pomaturitné štúdium.

3347 L Drevárska a nábytkárska výroba

Absolvent študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej a čalúnnickej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s prípravou výroby, ako aj s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.

Comments are closed.