Plán práce výchovného poradcu

NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 Najdôležitejšie úlohy:

 • spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie drogovej závislosti, triednymi učiteľmi a MOV
 • viesť dokumentáciu VP – denník VP
 • pohovory s problémovými žiakmi
 • konzultačné pohovory s rodičmi problémových žiakov
 • spolupráca s triednymi učiteľmi, kde sú problémoví žiaci
 • pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi
 • pohovory so žiakmi, ktorí pravidelne zanedbávajú štúdium a školskú dochádzku
 • usmernenie záujemcov o štúdium na VŠ, nadstavbovom štúdiu
 • spolupráca s CPPPaP v Trebišove
 • návštevy ZŠ v oblasti Medzibodrožia s cieľom informovania žiakov 9. ročníka                                o možnostiach štúdia na našej škole
 • organizácia Dňa otvorených dverí
 • pomoc pri organizácii aktivít, ktoré súvisia s propagáciou našej školy – Mosty bez bariér, Medzibodrožský kultúrny festivál – Kráľovský Chlmec, Svätomartinský festival – Veľké Trakany, Správna voľba povolania, športová olympiáda pre žiakov základných škôl Medzibodrožia, a iné
 • pomoc pri organizácii prijímacích skúšok
 • pohovory so žiakmi, ktorí majú sklon k šikanovaniu spolužiakov
 • konzultácia so žiakmi so ŠVVP a ich rodičmi
 • spolupráca s triednymi učiteľmi žiakov s ŠVVP
 • v zmysle dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, monitorovať zmeny správania detí, v prípade oprávneného podozrenia z fyzického  alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, školskou psychologičkou a ďalšími orgánmi
 • podľa potreby dopĺňať a aktualizovať plán práce VP
 • aktualizovať nástenku a webovú stránku školy –sekcia VP
 • priebežná komunikácia so základnými školami – poskytovanie informácií, náborová činnosť, prezentácia
 • sledovať dochádzku žiakov
 • aktívne sa podieľať na prezentácií našej školy

Aktivity podľa ročníkov:
1. ročník

 • spoznávanie  žiakov, pomoc pri adaptácii – riešenie problémov vyplývajúcich                          z prechodu  na iný typ školy
 • oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu
 • psychohygienické zásady správneho režimu dňa – prednáška na tému „Ako efektívne sa učiť“
 • poradenstvo pre rodičov pri vzdelávacích ťažkostiach detí
 1. ročník
 • poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu
 • poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách – konflikty so spolužiakmi, zmeny                v rodine – rozvod, zmeny zdravotného stavu
 • informácie o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbového štúdia
 1. ročník
 2. ročník
 • poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania pre ďalšie štúdium
 • poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbového štúdia
 • poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu  žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa – rodič
 • beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
 • beseda s pracovníkmi úradu práce
 • pomoc  pri vypĺňaní prihlášky na VŠ

Aktivity podľa mesiacov
SEPTEMBER 2014

 • vypracovanie plánu práce výchovného poradcu, aktualizácia informačnej nástenky VP
 • vypracovať prehľad stavu žiakov
 • zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP – od triednych učiteľov a od školskej psychologičky
 • stanovenie konzultačných hodín výchovného poradenstva
 • beseda pre žiakov 1. ročníkov „ Ako efektívne sa učiť“
 • zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP – od triednych učiteľov a od školskej psychologičky
 • pripraviť propagačné materiály školy
 • propagácia školy v rámci akcií Mosty bez bariér (Pribeník) a Medzibodrožský kultúrny festivál (Kráľovský Chlmec)

 

OKTÓBER 2014

 • v čase konzultačných hodín  zabezpečovať výchovné a poradenské aktivity smerom              k žiakom a rodičom
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi u žiakov prvých ročníkov sledovať adaptáciu na sociálne a študijné prostredie
 • návšteva základných škôl
 • v spolupráci CPPPaP v Trebišove konzultácia s výchovnými poradcami ZŠ
 • propagácia školy v rámci akcie „Svätomartinský festivál“ (Veľké       Trakany)
 • návšteva základných škôl na základe dohody s RŠ

NOVEMBER 2014

 • aktualizovať nástenku VP
 • usmerňovanie žiakov končiacich ročníkov tak, aby voľba vysokoškolského štúdia , voľba povolania  a nadstavbového štúdia bola v súlade s ich záujmami, schopnosťami, povahovými a osobnými kvalitami
 • osobné pohovory so zaostávajúcimi žiakmi a so žiakmi s vysokou absenciou
 • návšteva základných škôl na základe dohody s RŠ

DECEMBER  2014

 • venovať sa problémovým žiakom
 • informovať žiakov o možnostiach štúdia na VŠ
 • návšteva základných škôl na základe dohody s RŠ
 • zabezpečiť besedy v spolupráci so školským psychológom na aktuálne témy – šikanovanie, rasizmus, zvládnutie stresu       a iné

JANUÁR 2015

 • vyhodnotenie výsledkov prospechu, správania a dochádzky, riešenie prípadných problémov
 • osobné pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi a so žiakmi s vysokou absenciou
 • na rodičovskom združení propagácia poradenských aj psychologických služieb medzi rodičmi
 • aktualizácia webovej stránky školy – sekcia VP

FEBRUÁR 2015

 • individuálna práca so žiakmi ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania a osobnostné problémy
 • konzultácie žiakov končiacich ročníkov  o VŠ a nadstavbovom štúdiu
 • konzultácie s triednymi učiteľmi – nadaní a talentovaní žiaci
 • pokračovať v konzultáciách pre žiakov 4. ročníka – pomoc pri vyplnení prihlášok na VŠ
 • kontrola správneho vyplnenia prihlášok na štúdium na VŠ

MAREC 2015

 • zabezpečovať nábor do študijných a učebných odborov
 • príprava a realizácia „Dňa otvorených dverí“
 • beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
 • individuálne konzultácie so žiakmi 4. ročníka študijných odborov a 3.ročníka učebných odborov o možnostiach ďalšieho štúdia – nadstavbové a pomaturitné štúdium

APRÍL 2015

 • beseda s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o povinnostiach a právach študentov po ukončení SŠ
 • s vedením školy podieľať sa na príprave a realizácii prijímacej skúšky
 • pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi

MÁJ 2015

 • realizácia prijímacej skúšky na školský rok 2015/2016
 • beseda so žiakmi 3. a 4. ročníkov o pracovných možnostiach, rekvalifikačných kurzoch,                             o vyplnení žiadostí, a o používaní internetu pri hľadaní práce

JÚN 2015

 • sledovanie umiestnenia žiakov v praxi, VŠ a v nadstavbovom štúdiu
 • aktualizácia webovej stránky školy
 • vypracovanie správy o činnosti VP