Obhajoba praxe

IVA_66

V súlade s ŠkVP a učebného plánu odboru 6317 M obchodná akadémia žiaci absolvovali odbornú prax v rozsahu 2 týždne v mesiaci november 2014. Súčasťou praxe bola správa z praxe, jej spracovanie a obhajoba formou prezentácie.

Odborná prax sa hodnotí známkou, klasifikuje sa v rámci predmetu podniková ekonomika. Prezentované práce boli obhájené nasledovne:

Ciele praxe v tomto ročníku boli splnené. Žiačky získali praktické zručnosti v oblasti ekonomiky, v ktorej pôsobili na externom pracovisku.

Ing. Šipošová Mária

Tab.: Hodnotenie praxe

Priezvisko a meno Poradie úspešnosti
Boháčová Boglárka 1.
Illésová Bettina 1.
Illéšová Gréta 1.
Šoltésová Elizabeta 1.
Eštefánová Zuzana 2.
Ethelyiová Evelína 2.
Világiová Klaudia 2.
Farkasová Nikoleta 3.
Váradyová Evelín 3.

Comments are closed.