Plán práce výchovného a kariérového poradcu

1 Hlavné úlohy 

 1. Spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV.
 1. Viesť dokumentáciu KP – denník KP.
 1. V čase konzultačných hodín  zabezpečovať poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom.
 2. Pravidelná práca so žiakmi s problémovým správaním, s narušenými vzťahmi žiakov navzájom alebo medzi žiakmi a pedagógmi v spolupráci so školským psychológom.
 1. Usmerňovať záujemcov o štúdium na vysokých školách a o nadstavbovom štúdiu.
 1. Navštíviť ZŠ v oblasti Medzibodrožia a podľa možnosti aj Použia  s cieľom informovania žiakov 9. ročníka o možnostiach štúdia na našej škole.
 1. Priebežne komunikovať so základnými školami – poskytovanie informácií, náborová činnosť, prezentácia ponúkaných odborov.
 1. Organizovať Dni otvorených dverí, Noc profesií – Szakmák éjszakája, Deň techniky, Ekonomika v praxi – predstaviť školu ZŠ a verejnosti regiónu Medzibodrožie a Použie.
 1. Pomoc pri organizovaní aktivít, ktoré súvisia s propagáciou našej školy – Medzibodrožský kultúrny festival Kráľovský Chlmec, Správna voľba povolania, športová olympiáda pre žiakov základných škôl Medzibodrožia a iné.
 1. Pomoc pri organizácii prijímacích skúšok.
 1. Podľa potreby dopĺňať a aktualizovať plán práce KP.
 1. Aktualizovať nástenku a webovú stránku školy – sekcia KP.
 1. Aktívne sa podieľať na prezentácii našej školy.
 1. Sledovať dosiahnuté študijné výsledky žiakov.
 1. Nadväzovať spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne.
 1. Podieľať sa na príprave zavedenia duálneho vzdelávania na škole.
 1. Účasť na rodičovských aktívoch (hlavne 3. a 4. ročník).
 1. Spolupracovať so školskou psychologičkou aj v smere profesionálnej orientácie žiakov.
 2. Motivovať žiakov k systematickej príprave v oblasti digitálnej technológie – spolupracovať s vysokými školami technického a ekonomického zamerania.
 3. Pomáhať žiakom formou kariérneho (profesionálneho) poradenstva. Naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca svetom povolaní“ a iné vhodné poradenské a informačné služby.
 1. Metodická pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na VŠ a ich kontrola.
 2. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Mestský úrad, základné školy, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencií v Trebišove.
 3. Spolupracovať s TU v Košiciach – strojnícka fakulta, stavebná fakulta, fakulta elektrotechniky a informatiky, hutnícka fakulta.
 4. Spolupráca s Univerzitou J. Selyeho v Komárne.
 1. Spolupracovať s PRK PVP, PRK OP (elektrotechnických, strojárskych) – v spolupráci s fakultami TU KE organizovať odborné aj populárno-vedecké prednášky pre žiakov na strednej škole a organizovať exkurzie pre žiakov do laboratórií jednotlivých fakúlt (podľa ponuky).

 

2 Aktivity podľa ročníkov

 

 1. ročník
 • spoznávanie  žiakov, pomoc pri adaptácii – riešenie problémov vyplývajúcich        z prechodu na iný typ školy
 • oboznámenie žiakov s náplňou práce KP
 • sledovanie dosiahnutých výsledkov žiakov
 1. ročník
 • poradenstvo zamerané na pomoc pri kariérnom raste žiakov
 • informácie o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbového štúdia
 • v spolupráci s fakultami TU KE organizovať odborné aj populárno-vedecké prednášky pre žiakov na strednej škole (1-2.r.NŠ – STR)
 • v spolupráci s fakultami TU KE organizovať exkurzie pre žiakov do laboratórií jednotlivých fakúlt (1-2.r.NŠ – STR)
 • sledovanie dosiahnutých výsledkov žiakov
 1. ročník
 • poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania pre ďalšie štúdium
 • poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavbového štúdia
 • v spolupráci s fakultami TU KE organizovať odborné aj populárno-vedecké prednášky pre žiakov na strednej škole  (3.a 4.r. štud.odb.)
 • v spolupráci s fakultami TU KE organizovať exkurzie pre žiakov do laboratórií jednotlivých fakúlt (3.a 4.r. štud.odb.)
 • sledovanie dosiahnutých výsledkov žiakov
 1. ročník
 • beseda o efektívnej príprave na maturitné a záverečné skúšky
 • informovať žiakov o možnostiach štúdia na VŠ
 • v spolupráci s fakultami TU KE organizovať odborné aj populárno-vedecké prednášky pre žiakov na strednej škole  (3.a 4.r. štud.odb.)
 • v spolupráci s fakultami TU KE organizovať exkurzie pre žiakov do laboratórií jednotlivých fakúlt (3.a 4.r. štud.odb.)
 • beseda s pracovníkmi úradu práce
 • beseda so žiakmi o pracovných možnostiach, rekvalifikačných kurzoch, o vyplnení žiadostí a o používaní internetu  pri hľadaní práce
 • pomoc  pri vyplňovaní prihlášky na VŠ a VOŠ
 • sledovanie umiestnenia žiakov v praxi a na VŠ, prípadne na VOŠ

3 Aktivity podľa mesiacov

SEPTEMBER 2018

 • vypracovanie plánu práce KP, aktualizácia informačnej nástenky KP
 • evidovať dosiahnuté výsledky žiakov – výsledky vstupných testov, polročné a koncoročné výsledky žiakov
 • stanovenie konzultačných hodín výchovného poradenstva
 • pripraviť propagačné materiály školy – predstavenie ponúkaných odborov
 • propagácia školy v rámci akcií Medzibodrožský kultúrny festival (Kráľovský Chlmec)
 • príprava „Dňa otvorených dverí“

OKTÓBER 2018

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi u žiakov prvých ročníkov sledovať adaptáciu  na sociálne a študijné prostredie
 • návšteva základných škôl
 • návšteva základných škôl na základe dohody s RŠ – nábor žiakov
 • aktualizovať dotazník pre žiakov ZŠ „Kam po skončení základnej školy?“
 • realizácia „Dňa otvorených dverí!“
 • Deň techniky (robotika; programovanie CNC stroja; výroba plošného spoja na CNC stroji) – predstavenie ponúkaných odborov
 • Ekonomika v praxi (finančná gramotnosť) – predstavenie ponúkaných odborov

NOVEMBER 2018

 • aktualizovať nástenku KP
 • usmerňovanie žiakov končiacich ročníkov tak, aby voľba vysokoškolského štúdia, voľba povolania  a nadstavbového štúdia bola v súlade s ich záujmami, schopnosťami,  povahovými a osobnými kvalitami
 • návšteva základných škôl na základe dohody s RŠ – nábor žiakov
 • spolupracovať s PRK PVP, PRK OP (elektrotechnických, strojárskych) – v spolupráci s fakultami TU KE organizovať odborné aj populárno-vedecké prednášky pre žiakov na strednej škole a organizovať exkurzie pre žiakov do laboratórií jednotlivých fakúlt (podľa ponuky)
 • Deň techniky (robotika; programovanie CNC stroja; výroba plošného spoja na CNC stroji) – predstavenie ponúkaných odborov
 • Ekonomika v praxi (finančná gramotnosť) – predstavenie ponúkaných odborov

DECEMBER  2018

 • informovať žiakov o možnostiach štúdia na VŠ
 • návšteva základných škôl na základe dohody s RŠ – nábor žiakov
 • spracovanie dotazníkov – vyhodnotenie záujmu žiakov ZŠ o našu školu

JANUÁR 2019

 • aktualizácia webovej stránky školy – sekcia KP (predkladať vzor prihlášky)
 • zhromažďovať informácie, brožúry a knihy o VŠ, študijných programoch v SR
 • priebežne oboznamovať s termínmi zasielania prihlášok na VŠ
 • predkladať vzory prihlášok, životopisu, odvolania a pod.
 • evidovať dosiahnuté výsledky žiakov za 1.polrok

FEBRUÁR 2019

 • konzultácie žiakov končiacich ročníkov  o vysokoškolskom  a nadstavbovom štúdiu
 • pokračovať v konzultáciách pre žiakov 4. ročníka – pomoc pri vyplnení prihlášok na VŠ
 • kontrola správneho vyplnenia prihlášok na štúdium na VŠ
 • spolupracovať s PRK PVP, PRK OP (elektrotechnických, strojárskych) – v spolupráci s fakultami TU KE organizovať odborné aj populárno-vedecké prednášky pre žiakov na strednej škole a organizovať exkurzie pre žiakov do laboratórií jednotlivých fakúlt (podľa ponuky)
 • spolupráca s univerzitou J. Selyeho v Komárne – predstavenie študijných programov

MAREC 2019

 • zabezpečovať nábor do študijných a učebných odborov
 • individuálne konzultácie so žiakmi 4. ročníka študijných odborov a 3.ročníka učebných odborov o možnostiach ďalšieho štúdia – nadstavbové a pomaturitné štúdium
 • beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
 • príprava: Noc profesií – Szakmák éjszakája

APRÍL 2019

 • beseda s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o povinnostiach a právach študentov po ukončení strednej školy
 • s vedením školy podieľať sa na príprave a realizácii prijímacej skúšky
 • realizácia: Noc profesií – Szakmák éjszakája

MÁJ 2019

 • realizácia prijímacej skúšky pre školský rok 2019/2020
 • beseda so žiakmi 3. a 4. ročníkov o pracovných možnostiach, rekvalifikačných kurzoch, o vyplnení žiadostí a o používaní internetu  pri hľadaní práce

JÚN 2019

 • sledovanie umiestnenia žiakov v praxi, na vysokých školách a v nadstavbovom štúdiu
 • aktualizácia webovej stránky  školy
 • evidovať dosiahnuté výsledky žiakov
 • vypracovanie správy o činnosti  KP

 

Kráľovský Chlmec, 14. 09. 2018

Spracovala: PhDr. Andrea Pankovics