Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného a kariérového poradcu 1 Hlavné úlohy  Spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV. Viesť dokumentáciu KP – denník KP. V čase konzultačných hodín  zabezpečovať poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom. Pravidelná práca so žiakmi s problémovým správaním, s narušenými vzťahmi žiakov navzájom alebo medzi žiakmi a pedagógmi v spolupráci so…

Plán práce výchovného a karierového poradcu

Plán práce výchovného a kariérového poradcu 1 Hlavné úlohy  Spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV. Viesť dokumentáciu KP – denník KP. V čase konzultačných hodín  zabezpečovať poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom. Pravidelná práca so žiakmi s problémovým správaním, s narušenými vzťahmi žiakov navzájom alebo medzi žiakmi a pedagógmi v spolupráci so…