Stránky kariérového poradcu

Kariérový poradca: Mgr. Enikő Pogányová Konzultačné hodiny: A/B týždeň – utorok 15:30 – 16:15 Konzultácia je možná aj v inom čase po osobnom dohovore. Kabinet: č. B7 Kontakt: eniko.poganyova@soskch.sk Kariérový poradca systematicky usmerňuje žiakov a rozvíja ich schopnosti, zručnosti a záujmy v úzkom napojení na potreby a požiadavky trhu práce a ich uplatniteľnosti v praxi. Poskytuje…

Plán práce výchovného a karierového poradcu

Plán práce výchovného a kariérového poradcu 1 Hlavné úlohy  Spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV. Viesť dokumentáciu KP – denník KP. V čase konzultačných hodín  zabezpečovať poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom. Pravidelná práca so žiakmi s problémovým správaním, s narušenými vzťahmi žiakov navzájom alebo medzi žiakmi a pedagógmi v spolupráci so…

Ako sa efektívne učiť

 Ako sa efektívne učiť Správne učenie metódou „5P” Päť hlavných zásad pre zlepšenie učenia. 1.P Podmienky 2.P Plánovanie času 3.P Prestávky 4.P Poznámky a práca s textom 5.P Pamäť 1. P Podmienky Pri učení je to ako v športe. Kto chce dosiahnuť úspech, musí pravidelne trénovať, respektíve učiť sa. Úspech v škole závisí ďaleko viac…

Šikanovanie na školách

Čo je šikanovanie Šikanovanie je akékoľvek správanie sa žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublížiť inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich zastrašovať. Je to cieľavedomé a opakované použitie násilia. Prejavuje sa v rôznych podobách – fyzické útoky, urážanie, prezývky, nadávky, výsmech, ohováranie, tvrdé príkazy agresora, poškodzovanie a odcudzovanie vecí , atď. Agresor je podľa z.…