Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného a kariérového poradcu 1 Hlavné úlohy  Spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV. Viesť dokumentáciu KP – denník KP. V čase konzultačných hodín  zabezpečovať poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom. Pravidelná práca so žiakmi s problémovým správaním, s narušenými vzťahmi žiakov navzájom alebo medzi žiakmi a pedagógmi v spolupráci so…

Pre rodičov

Ako môžete vaším deťom pomôcť, uľahčiť adaptáciu na našej škole? Prechod zo základnej školy na strednú školu nie je pre vaše deti jednoduché a môže trvať 3 mesiace až pol roka. Prechod na strednú školu môžeme prirovnať k prestupu z jedného zamestnania do druhého, v ktorom sa kladú vyššie nároky na výsledky práce. Dobrý štart…