A nevelési tanácsadó éves programja

Plán práce výchovného poradcu NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015  Najdôležitejšie úlohy: spolupracovať s vedením školy, školským psychológom, školským koordinátorom prevencie drogovej závislosti, triednymi učiteľmi a MOV viesť dokumentáciu VP – denník VP pohovory s problémovými žiakmi konzultačné pohovory s rodičmi problémových žiakov spolupráca s triednymi učiteľmi, kde sú problémoví žiaci pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi pohovory so žiakmi,…