Poznaj slovenskú reč

Na našej škole sa dňa 17. 02. 2023 konala súťaž Poznaj slovenskú reč, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov maďarských tried. V tejto súťaži žiaci predviedli svoje vedomosti v predmete slovenský jazyk. Súťaž pozostávala z troch druhov úloh. V prvej úlohe si žiaci mali zapamätať čo najviac informácií z prečítaného populárno-náučného textu, v tomto prípade to bola recenzia na seriál How to Become a Tyrant. V druhom kole mali k dispozícii 5 tém na slohovú prácu aj s pomocnými kľúčovými slovami. Tretie kolo pozostávalo z desiatich slov rôznych slovných druhov,…Čítať ďalej →

„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám v roku 2022“ na Strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci

Stredná odborná škola techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci zvíťazila vo výberovom konaní Ministerstva školstva, vedy techniky a športu SR na podporu regionálneho a multikultúrneho vzdelávania žiakov patriacich k národnostným menšinám. Cieľom projektu s názvom Medzibodrožský darčekový kôš je priblížiť žiakom ľudové tradície a remeslá súvisiace s pestovaním hrozna a ovocia: ľudové piesne, ľudové tance, ľudové zvyky. Aby v spolupráci s miestnymi odborníkmi, učiteľmi a rodičmi spoznali malých podnikateľov v tejto oblasti, ktorí zabezpečujú živobytie pre svoje rodiny a zamestnancov využitím potenciálu Medzibodrožia. V súvislosti s týmto projektom sme zorganizovali spoznávací výlet do…Čítať ďalej →

Prezentácia Ozbrojených síl na pôde našej školy

Dňa 16. februára 2023 k nám zavítali zástupcovia ozbrojených síl pod vedením nrtm. Dávida Komu, aby našich študentov oboznámili s podmienkami vstupu do štátnej služby Ozbrojených síl SR. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR, priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti. Zároveň ponúkli možnosť študovať na Akadémii OS v Liptovskom Mikuláši alebo si na vlastnej koži vyskúšať dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a…Čítať ďalej →

Podporujeme remeslá

Dňa 14.02.2023 sa konalo podujatie s názvom "Podporujeme remeslá", ktoré vyhlásila Odborná škola technická na Kukučinovej 23 v Košiciach. Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy - odbor murár - Denis Naď a Viktor Barna. Študenti mohli prejaviť oddanosť svojmu povolaniu tým, že poznali a vedeli využívať moderné technológie a postupy pri jednotlivých úlohách, a ktoré môžu pri svojej práci v najbližších rokoch využiť. Učitelia našej školy chcú povzbudiť žiakov, aby nestratili lásku k tomuto povolaniu, pretože kto je šikovný a má dobrý vzťah k danému povolaniu, taký odborník sa určite po rokoch môže…Čítať ďalej →

Valentínska pošta

Deň svätého Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Z tejto príležitosti školský parlament pripravil pre žiakov, a všetkých zamestnancov školy, akciu s názvom „Valentínska pošta.“ Všetky romantické duše mali možnosť poslať cez valentínsku schránku vyznanie lásky, či priateľstva, komukoľvek z našej školy. Členovia školského parlamentu roztriedili Valentínky a odovzdali ich adresátom. Reakcie všetkých boli priaznivé a milé. Valentínska pošta mala úspech a sme radi, že sa do nej zapojilo toľko žiakov. Veríme, že o rok sa zapoja znova a  ešte vo väčšom počte. Fotky nájdete na našej Facebook stránke: Valentínska…Čítať ďalej →
Vyhláseni volieb členov do školského parlamentu

Vyhláseni volieb členov do školského parlamentu

Zástupca pedagógov rady školy v spolupráci s koordinátorom školského parlamentu vyhlasujú voľby členov do školského parlamentu (ďalej len ŠP) pre školský rok 2022/2023. Dátum volieb: 22.02.2023 Termín podania prihlášky za člena ŠP: 17.02.2023 Počet členov: RŠ stanovila maximálny počet členov Školského parlamentu na deväť (9) Spôsob podania prihlášky za člena ŠP: Printová forma: Tlačenú prihlášku za člena školského parlamentu si kandidát prevezme od koordinátora ŠP. Kandidátom podpísaná prihláška musí byť do stanoveného termínu odovzdaná koordinátorovi ŠP, ktorý potvrdí svojim podpisom jej prijatie. Elektronicky prostredníctvom EduPage: Kandidáti svojou správou z vlastného účtu prostredníctvom EduPage deklarujú záujem o kandidatúru v…Čítať ďalej →

Z R U Č SEO

Predmetová komisia ELEKTROTECHNICKÝCH A STROJÁRSKYCH PREDMETOV pri SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, uskutočnila súťaž Z R U Č  SEO, ktorá sa konala dňa  10. februára 2023  v areáli školy v Kráľovskom Chlmci. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.   Súťažné kategórie: Študijný odbor: mechanik strojov a zariadení – súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov Ročník: prvý Trieda: I.B MSZ VJM                          Obsah súťaže: Teoretická časť: test Praktická časť: presnosť…Čítať ďalej →

Boli sme na anglickom divadelnom predstavení

3. februára 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia vo veľkej sále Kultúrneho centra v Kráľovskom Chlmci. Publikum mohlo vidieť predstavenie - Last Wish (Posledné prianie) divadla Divadelné centrum, ktoré bolo v anglicko- slovenskej inscenácii. V príbehu na seba nadväzovali hlboké myšlienky, výborné herecké výkony, dynamické a zaujímavé scény. Posolstvom hry bolo, aby si každý uvedomil, čo je v živote dôležité. Divadelné predstavenie bolo z jazykového hľadiska náročné, no napriek tomu, bola divadelná hra ľahko pochopiteľná, a bolo top re žiakov skutočným osviežujúcim doplnkom k výučbe cudzieho jazyka.Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac február 2023

Plán akcií na mesiac február 2023

3. február 2023Anglicko-slovenské divadelné predstavenie The Last Wish /žiaci denného štúdia/ 07:35-09:20, Kultúrny dom Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová 6.-10. február 2023Voľby do školského parlamentu /žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov, TU daných ročníkov/ SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Katarína Banyková10. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. E. Balogová, žiaci I.B MSZ vjm/ 07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Arpád Tamók 14. február 2023Súťaž ZRUČ SEO – školské kolo /A. Tamók, Ing. T. Sáradi, žiaci I.B ME vjm/ 07:45-13:30, dielňa P39, SOŠTaR-MSZésMSZKI Kráľovský ChlmecZodp.: Arpád Tamók 14. február 2023Súťaž zručností žiakov SOŠ…Čítať ďalej →

Moderné zručnosti pre vzdelávaciu sa spoločnosť

Žijeme v uponáhľanom svete, každodenný život kladie nové výzvy nielen žiakom, učiteľom, rodičom, ale aj dospelým osobám. Dnešné najžiadanejšie profesie vyžadujú technické zručnosti. Absolventi musia ovládať moderné stroje a zariadenia, musia byť zruční v oblasti autoelektroniky, používať počítače a administratívne programy a naučiť sa vyhľadávať potrebné informácie na internete. SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája v Kráľovskom Chlmci je verejnou vzdelávacou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a záujemcov s ponukou rôznych vzdelávacích a spoločenských aktivít. Od 01. 09. 2021 sa na našej škole rozširujú možnosti vzdelávania verejnosti v rámci celoživotného vzdelávania formou akreditovaných…Čítať ďalej →