Mikuláš na našej škole

Piateho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Mikuláš postupne navštevoval všetky triedy, kabinety a miestnosti, aby obdaroval všetkých žiakov a zamestnancov školy.Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čert. Darčeky im vyrobili žiaci Cvičnej firmy a Žiackej školskej rady. Deň sv.Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento sviatočný adventný čas na našej škole popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať. [justified_image_grid ng_gallery=58]Čítať ďalej →

Exkurzia v trakčnej meniarni

V zmysle plánu predmetovej komisie elektrotechnických predmetov dňa 27.11.2014 sa uskutočnila odborná exkurzia do trakčnej meniarne Dobrá. Akcie sa zúčastnilo 19 žiakov IV. A triedy študijného odboru mechanik elektrotechnik a dvaja majstri odbornej výchovy. Žiaci získali poznatky v týchto témach: 22 kV- vá napájacia časť, funkcia reaktora a šesťfázového transformátora, činnosť ochrany a usmerňovačov. Cenné informácie majú možnosť žiaci využiť pri maturitných skúškach a neskôr v odbornej praxi. [justified_image_grid ng_gallery=57]Čítať ďalej →

Najlepší autoopravári druhého ročníka

Žiaci II.C a II.D triedy učebného odboru autoopravár- mechanik si zmerali svoje vedomosti a zručnosi na súťaži STROJZRUČ 2 v dňoch 19.11.2014 a 25.11.2014. Teoretická časť sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci a praktická časť v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Test, v ktorom sa overili teoretické vedomosti, sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby kolies automobilu. Pri tejto časti sa sledoval čas vykonania práce, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Po sčítaní bodov poradie žiakov bolo nasledovné: 1.miesto získali Szálka Dávid z II.C a Roman Alexander…Čítať ďalej →

Návšteva Košického Planetária a Slovenského technického múzea

Dňa 11.12.2014 so žiakmi  III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik sme navštívili Planetárium a Vedecko-technické centrum STM v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnilo 20 študentov. Odborná pracovníčka planetária mala pre nás pripravenú prednášku so zaujímavou témou – prehliadka večernej oblohy pod kupolou planetária. V planetáriu po predstavení žiaci mali možnosť pozrieť si aj vystavené exponáty optických prístrojov a preštudovať históriu optiky a astronómie. Po ukončení programu v planetáriu sme sa presunuli do VTC, kde naši žiaci mali možnosť využiť množstvo interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky. Zastúpené boli v rámci fyziky napr. mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické…Čítať ďalej →

HEURÉKA 2. ročník výberového kola vedomostnej súťaže pre žiakov

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Výroky slávnych i menej slávnych ľudí dokážu výstižne charakterizovať rôzne činnosti, ktoré sú vždy odrazom konkrétneho obrazu objektívnej pravdy. Podľa jednej z takých definícií, pravá múdrosť je v šťastí okrasou a v nešťastí oporou. Vedomosti človek získava od svojho narodenia až po svoj koniec. O naplnení týchto myšlienok sa musí usilovať každý sám, no predsa len, škola vždy bola a zostane tou protoplazmou, ktorá v tomto procese má výsadné postavenie. Vyučovací proces vhodne vyplnený záujmovou činnosťou určite zanechá trvalé stopy vo „vedomostnej duši“ každého žiaka. Veríme, že tieto ciele sa nám darí plniť i vedomostnou súťažou HEURÉKA. Výberové kolo tejto súťaže…Čítať ďalej →

Celoslovenská vedomostná súťaž – EXPERT GENIALITY SHOW

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Študenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 02.12.2014 už ôsmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI. Súťaž EXPERT je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Súťažné témy si žiaci volia z piatich ponúknutých tém. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý a jedinečný. Súťažné témy pre tento školský rok: Spoločnosť kedysi a dnes Svetobežník Mozgolamy Do you speak English? Góly, body, sekundy…Čítať ďalej →

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu

V rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach 21. novembra 2014. Zúčastnili sa jej študenti I.A triedy odbor obchodná akadémia. Program pozostával z dvoch častí: Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“ Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK. Návšteva „Vedecko-technického centra“ V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne…Čítať ďalej →

On-line testovanie študijných predpokladov

V rámci výchovného poradenstva v termíne od 20.10.2014 do 7.11.2014 prebiehalo on-line testovanie študijných predpokladov pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. Do testovania sme prihlásili žiakov IV.A a II.NŠ triedy. Testovali sa základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské   štúdium, pričom sa porovnávali študijné predpoklady s ostatnými prihlásenými žiakmi podobného študijného zamerania. Žiaci boli rozdelení do 6 skupín, každý žiak mal prihlasovací kód. Test bol časovo obmedzený (40 min) a obsahoval4 časti, pričom na každý oddiel mal žiak 10 minút. Časti testu: verbálna časť – úlohy boli zamerané na doplňovanie…Čítať ďalej →

Kreatívne myslenie a zručnosť- STROJZRUČ II

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zorganizovala súťaž STROJZRUČ II, ktorá sa uskutočnila dňa 19. novembra 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov II.C triedy učebného odboru strojný mechanik s vyučovacím jazykom maďarským. V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 15 otázok a mohli dosiahnuť max. 30 bodov. V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria: zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s  max. bodom 50, kvalita povrchu s max. bodom…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac december 2014

  1.december 2014 „Ako sa stať úspešným podnikateľom“ (beseda) , (Ing. Šipošová Mária; II.A/B-OA) 8:20-9:05, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária     2.december 2014 EXPERT geniality show, (Mgr. Csatlósová Beáta; Mgr. Anderová Katarína;žiaci podľa zoznamu) podľa harmonogramu, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta   3.december 2014 Zasadnutie PRK EKO, (členovia PRK) 14:10, B-8, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 4.december 2014 Križovatka vlastných ciest – multimediálny antidiskriminačný koncert – LETart Účastníci - žiaci všetkých tried okrem IV.A, II.NŠ, II.C, I.D-AUT, I.E, I.F,…Čítať ďalej →