Exkurzia v Tepelnej elektrárni Vojany

Dňa 29. mája 2014 sa zúčastnilo 24 žiakov z III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik exkurzie v Tepelnej elektrárni Vojany. Žiaci mali možnosť vidieť blokovú dozorňu, riadiaci velín kotolne, riadiaci velín rozvodu elektrickej siete, rozobratú turbínu s budiacou a generátorovou časťou, chemickú úpravu vody, a iné technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo. Dozvedeli sme sa aj o ekologických opatreniach, ktoré závod robí na zníženie znečistenia životného prostredia. Po tejto exkurzii sme mali dohodnuté stretnutie s pracovníkom Slovenskej ornitologickej spoločnosti Bird Life Slovensko, ktorý nás zaviedol do neďalekej obce Beša. Po krátkej prednáške o…Čítať ďalej →

Živé šachy v Kráľovskom Chlmci

     Nedeľné popoludnie 1. júna bolo v Kráľovskom Chlmci obohatené programom, ktorý predstavili študenti našej školy. Na námestie vypochodovali v dobovom oblečení, bieli a čierni. Na veľkej šachovnici sa rozpútal zápas, ktorý viedli dvaja aktéri – primátor mesta Mgr. Jozef Balog a riaditeľ školy Ing. Ivan Beňo. Táto udalosť sa uskutočnila pri príležitosti 800. výročia prvej zmienky o meste Kráľovský Chlmec, ale aj pri príležitosti Dňa detí. Nakoniec šachový zápas po dohode skončil remízou.     [justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=777506968949465]Čítať ďalej →

Súťaž STROJZRUČ 3

Súťaž sa uskutočnila 19.05.2014 v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Zúčastnila sa 3.D trieda – autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Čas na vypracovanie testu bol 45 minút. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby alternátora a z odstránenia chýb, ktoré môžu nastať v bežnej prevádzke automobilu. Pri tejto časti sa sledovala pohotovosť, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Z oboch častí dosiahnuteľný počet bodov bol 100.   Po sčítaní bodov poradie žiakov…Čítať ďalej →

Rozlúčka so štvrtákmi

„Niečo sa končí a niečo sa začína. Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína. Niečo sa končí, pred nami je veľký svet. Možno schytáme pár modrín, no radšej, než sa za ruku nechať viesť.“ Veru, hniezdo je prázdne, vyletelo 21 študentov z bezpečných múrov školy, ktoré ich chránili štyri roky. Ani nie tak dávno sa ako zvedaví prváci premeriavali pohľadmi, zakríknuto hľadali vhodnú učebňu, šatňu, zborovňu. Rýchlo si privykli na nové podmienky, po niekoľkých týždňoch už sebaisto brázdili po školských chodbách. Ku každému kútu , či lavici sa viaže milá spomienka.…Čítať ďalej →

Súťaž v písaní na stroji – 2. kolo

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže v písaní na PC. Súťaž v písaní na PC prebiehala v dvoch častiach a to zvlášť pre žiakov 2. a 3. ročníka a zvlášť pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.   Žiaci 1. ročníka absolvovali súťaž v dvoch kategóriách: - odpis textu na presnosť, - minútové odpisy, Pri určovaní poradia v odpise textu na presnosť a minútové odpisy bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov a priemerné postavenie po absolvovaní obidvoch kategórií.   Žiaci v týchto kategóriách dosiahli nasledujúce výsledky: Poradie Meno a priezvisko Trieda Odpis textu na presnosť (počet…Čítať ďalej →

Exkurzia na  bioplynovú stanicu

Žiaci II.A a B triedy odboru mechanik elektrotechnik dňa 22.5.2014 navštívili bioplynovú stanicu v Kráľovskom Chlmci, kde bioplyn využívajú na výrobu elektrickej energie. Vyrazili sme zo školy, cesta nám pešo trvala približne 35 minút. Po príchode sme aj hneď začali s prehliadkou stanice. Prvé, čo sme zbadali, boli obrovské nádrže, v ktorých sa biomasa rozkladá a vzniká plyn metán. Pomocou plynu generátor vyrába elektrickú energiu. Dozvedeli sme sa, že za hodinu sa vyrába 600 kWh elektrickej energie. Získané množstvo tepla sa využíva na vykurovanie celého areálu. Potom sme prešli do riadiaceho centra, odkiaľ sa skontroluje celý systém. Posledné,…Čítať ďalej →

Previerka zručnosti v kaderníckom salóne

V kaderníckom salóne 1 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 3.6.2014 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti žiačky písali postupy jednotlivých pracovných činností na základe zadaných úloh. Medzi základné kritéria praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného účesu, dokončenie zadanej úlohy v danom časovom limite, dodržanie zásad bezpečnosti práce. Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili majsterky obornej výchovy a učiteľky odborných predmetov v danom odbore: Tamášiová…Čítať ďalej →

Mladý stavbár 2014

Dňa 21. mája 2014 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice zorganizovala už štvrtý ročník súťaže zručnosti "Mladý stavbár". Zúčastnilo sa jej sedem družstiev zo Stredných odborných škôl v Ostrave, v Revúcej, v Spišskej Novej Vsi, v Dobšinej, v Bardejove, v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. Spoluorganizátorom súťaže bola firma Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r. o. v Zlatých Moravciach. Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Spojenej školy v Bardejove, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo SŠSaD v Ostrave a na treťom žiaci SOŠ technickej v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci II.E triedy…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2014

         3. jún 2014 Previerka zručnosti  /I.D trieda, MOV, učitelia OP/7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec ,Kadernícky salón/ Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová 6.jún 2014 Školské kolo súťaže v písaní na stroji /Ing. Kunová Valéria, Mgr. Csatlósová Beáta,prihlásení z 1. – 3. roč. OA/6. – 7. vyuč. h., API - SHK ,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing. Kunová Valéria 9.jún 2014 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná rada pre III.D a III.E trieduo15:00, zborovňa SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec 11. – 13.jún 2014 Akademické voľno pre žiakov III.D a III.E triedy 10.jún 2014 Previerka zručnosti //II.D trieda, MOV, učitelia OP /7:30 – 13:00,…Čítať ďalej →

Ako sa stať úspešným podnikateľom – beseda

Beseda sa uskutočnila v priestoroch školy v učebni B 17. Hosťom, ktorý túto besedu uskutočnil bol bývalý žiak školy a absolvent študijného odboru obchodná akadémia p. Maroš Bračok, majiteľ spoločnosti IT-Store v Kráľovskom Chlmci. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, ktorí svojim prístupom a správaním napomáhali pokojnému a osožnému priebehu besedy. Žiaci pozorne počúvali slová prezentujúceho, ktorý im predstavil svoj život, začiatky podnikania, tiež jeho pozitívne i negatívne stránky a niekoľkokrát spomenul, že odbor, ktorý študujú je dobrý, poskytuje dostatočné teoretické základy. Poskytol im naozaj cenné rady a upriamil pozornosť na to, aby svojmu štúdiu venovali veľkú…Čítať ďalej →