MOSTY BEZ BARIÉR

Dňa 17. 09. 2014 v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku sa uskutočnil 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom  Mosty bez bariér. Na celodennom festivale s ukážkami remesiel, kaderníckymi a kozmetickými prezentáciami, módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, aranžovaním kvetín a vystúpeniami mladých umelcov sa zúčastnila aj naša škola. Aj toho roku sa akcia organizovala v kaštieli Majlátha v Pribeníku. Cieľom aktivity bolo, aby mladí sa stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky a v neposlednom rade, aby sa spoločne zabávali zdraví a handicapovaní mladí ľudia. Na tejto akcii sme vystavili produkty našich…Čítať ďalej →

„THÁLIA“ na našej škole

Dňa 12.9.2014 sa na pôde našej školy uskutočnila veľkolepá akcia. Navštívili nás herci z divadla „Thália“ s cieľom uskutočniť inovatívne predstavenie s názvom „AKÁRKI-JEDERMANN“. V predstavení Jedermann (Akárki) sa herci v priebehu hry pýtali žiakov na ich postoje a nútili ich tak premýšľať i formulovať svoje názory na závažné otázky. Základnou témou v hre Jedermann bola otázka zodpovednosti. V hre bola otázka o zodpovednosti pri pomoci druhému človeku v ťažkej životnej situácii. Protagonistkou predstavenia bola stredoškoláčka, ktorá pátra po matke s čoraz zvláštnejším správaním. Dôležitou súčasťou inscenácie boli interaktívne zložky, kde študenti museli reagovať, premyslieť si udalosti z pohľadu konkrétnej postavy, radiť a dotvárať príbeh. Predstavenie…Čítať ďalej →

Exkurzia v Tepelnej elektrárni Vojany

Dňa 29. mája 2014 sa zúčastnilo 24 žiakov z III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik exkurzie v Tepelnej elektrárni Vojany. Žiaci mali možnosť vidieť blokovú dozorňu, riadiaci velín kotolne, riadiaci velín rozvodu elektrickej siete, rozobratú turbínu s budiacou a generátorovou časťou, chemickú úpravu vody, a iné technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo. Dozvedeli sme sa aj o ekologických opatreniach, ktoré závod robí na zníženie znečistenia životného prostredia. Po tejto exkurzii sme mali dohodnuté stretnutie s pracovníkom Slovenskej ornitologickej spoločnosti Bird Life Slovensko, ktorý nás zaviedol do neďalekej obce Beša. Po krátkej prednáške o…Čítať ďalej →

Živé šachy v Kráľovskom Chlmci

     Nedeľné popoludnie 1. júna bolo v Kráľovskom Chlmci obohatené programom, ktorý predstavili študenti našej školy. Na námestie vypochodovali v dobovom oblečení, bieli a čierni. Na veľkej šachovnici sa rozpútal zápas, ktorý viedli dvaja aktéri – primátor mesta Mgr. Jozef Balog a riaditeľ školy Ing. Ivan Beňo. Táto udalosť sa uskutočnila pri príležitosti 800. výročia prvej zmienky o meste Kráľovský Chlmec, ale aj pri príležitosti Dňa detí. Nakoniec šachový zápas po dohode skončil remízou.     [justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=777506968949465]Čítať ďalej →

Súťaž STROJZRUČ 3

Súťaž sa uskutočnila 19.05.2014 v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Zúčastnila sa 3.D trieda – autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Čas na vypracovanie testu bol 45 minút. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby alternátora a z odstránenia chýb, ktoré môžu nastať v bežnej prevádzke automobilu. Pri tejto časti sa sledovala pohotovosť, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Z oboch častí dosiahnuteľný počet bodov bol 100.   Po sčítaní bodov poradie žiakov…Čítať ďalej →

Rozlúčka so štvrtákmi

„Niečo sa končí a niečo sa začína. Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína. Niečo sa končí, pred nami je veľký svet. Možno schytáme pár modrín, no radšej, než sa za ruku nechať viesť.“ Veru, hniezdo je prázdne, vyletelo 21 študentov z bezpečných múrov školy, ktoré ich chránili štyri roky. Ani nie tak dávno sa ako zvedaví prváci premeriavali pohľadmi, zakríknuto hľadali vhodnú učebňu, šatňu, zborovňu. Rýchlo si privykli na nové podmienky, po niekoľkých týždňoch už sebaisto brázdili po školských chodbách. Ku každému kútu , či lavici sa viaže milá spomienka.…Čítať ďalej →

Súťaž v písaní na stroji – 2. kolo

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže v písaní na PC. Súťaž v písaní na PC prebiehala v dvoch častiach a to zvlášť pre žiakov 2. a 3. ročníka a zvlášť pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.   Žiaci 1. ročníka absolvovali súťaž v dvoch kategóriách: - odpis textu na presnosť, - minútové odpisy, Pri určovaní poradia v odpise textu na presnosť a minútové odpisy bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov a priemerné postavenie po absolvovaní obidvoch kategórií.   Žiaci v týchto kategóriách dosiahli nasledujúce výsledky: Poradie Meno a priezvisko Trieda Odpis textu na presnosť (počet…Čítať ďalej →

Exkurzia na  bioplynovú stanicu

Žiaci II.A a B triedy odboru mechanik elektrotechnik dňa 22.5.2014 navštívili bioplynovú stanicu v Kráľovskom Chlmci, kde bioplyn využívajú na výrobu elektrickej energie. Vyrazili sme zo školy, cesta nám pešo trvala približne 35 minút. Po príchode sme aj hneď začali s prehliadkou stanice. Prvé, čo sme zbadali, boli obrovské nádrže, v ktorých sa biomasa rozkladá a vzniká plyn metán. Pomocou plynu generátor vyrába elektrickú energiu. Dozvedeli sme sa, že za hodinu sa vyrába 600 kWh elektrickej energie. Získané množstvo tepla sa využíva na vykurovanie celého areálu. Potom sme prešli do riadiaceho centra, odkiaľ sa skontroluje celý systém. Posledné,…Čítať ďalej →

Previerka zručnosti v kaderníckom salóne

V kaderníckom salóne 1 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 3.6.2014 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti žiačky písali postupy jednotlivých pracovných činností na základe zadaných úloh. Medzi základné kritéria praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného účesu, dokončenie zadanej úlohy v danom časovom limite, dodržanie zásad bezpečnosti práce. Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili majsterky obornej výchovy a učiteľky odborných predmetov v danom odbore: Tamášiová…Čítať ďalej →