Ocenenie za šírenie olympizmu

            Medzinárodný olympijský výbor bol založený Pierrom de Coubertinom 23. júna 1894. Tento deň sa naveky zapísal zlatými písmenami do histórie ľudstva, veď olympizmus buduje životný štýl založený na princípoch radosti z pohybu, ktorý má cenné výchovné hodnoty budované na morálnych základoch. Filozofiu olympizmu podporuje v súčasnosti  203 národných olympijských výborov, medzi nimi i Slovenská republika so svojimi…

Az olimpizmus terjesztéséért kapott elismerés

          A Nemzetközi Olimpiai Bizottságot 1894. június 23-án Pier de Coubertin alapította. Ez a nap arany betűkkel vésődött az emberiség történelmébe, hiszen az olimpizmus egy olyan életstílust hirdet, amelynek alapja a testmozgás öröme és egyfajta erkölcsiség. Napjainkban az olimpizmust 203 nemzeti olimpiai bizottság, köztük Szlovákia azon iskolái és szervezetei is támogatják, amelyek részt vállalnak az ifjúság nevelésében. Iskolánk…

Plán akcií na mesiac december 2018

2.december 2018 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, vybraní žiaci podľa zoznamu/ 13:00-17:00, nedeľa, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová     3.december 2018 Výtvarná súťaž – Mladá móda /pre VIII. a IX. ročníky ZŠ okolitých škôl a pre  žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec podľa záujmu/ oznam na informačnej tabuli – výtvarné práce žiaci zo…

Odborná exkurzia

Predmetová komisia strojárskych a elektrotechnických predmetov zorganizovala dňa 16. 11. 2018 pre  študentov prvých a druhých ročníkov a nadstavbového štúdia odbornú exkurziu  na Technickej Univerzite v Košiciach s tematikou Manažment technických a environmentálnych rizík v  strojárstve a „Európsky týždeň robotiky – ROBOTICKÁ SHOW“. Žiaci mali možnosť  nazrieť do laboratória  environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberali vibráciou, hlukom, žiarením ako aj recykláciou…

Tanulmányi kirándulás

A gépészeti és elektrotechnikai tantárgybizottság 2018. 11. 16-ra tanulmányi kirándulást szervezett a Kassai Műszaki Egyetemre az első, a második évfolyam, valamint a felépítményi szakon tanuló diákok számára. Az exkurzió témája A műszaki és kӧrnyezeti kockázat menedzsmentje a gépészetben és „A robotika európai hete – robotikai show“. A diákok betekintést nyertek az environmentális és mérnöki laboratóriumokba, ahol a rezgéssel, a…

Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii – mládežnícke fórum

IGNIS PLUS, n. o. dňa 12.10.2018 vo Veľkých Kapušanoch zorganizovala mládežnícke fórum na tému          „ Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii “.   Z našej školy sa ho zúčastnili štyria študenti končiaceho ročníka v sprievode učiteľky Ing. Brigity Bernáthovej. Na začiatku Klaudia Szaxonová, vedúca kancelárie, predstavila činnosť IGNIS PLUS, n. o. , možnosti mládežníckych iniciatív a…

A kárpát-medencei magyar fiatalok szerepe az Európai Unióban – ifjúsági fórum

Az IGNIS PLUS nonprofit szervezet 2018. október 12-én Nagykaposon ifjúsági fórumot szervezett, melynek témája „A kárpát-medencei magyar fiatalok szerepe az EU- ban” volt.   A fórumon iskolánkat négy végzős diák képviselte Bernáth Brigitta tanárnő kíséretében. A fórum bevezető részében Szaxon Klaudia / az Ignis plus, n. o. irodavezetője / bemutatta szervezetük tevékenységét, beszélt az ifjúsági kezdeményezések lehetőségéről…

Plán akcií na mesiac november 2018

1.-2.november 2018   Jesenné prázdniny       6.november 2018     Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – THÁLIA – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – musical /Mgr. Beáta Csatlósová, Ing. Brigita Bernáthová, Mgr. Eva Blašková, žiaci triedy I.B, II.A MSZ, III.A/   07:00-17:00, Košice Thália   Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová   8.november 2018- 22.november 2018 BAVÍ…

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá  vďaka pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa…

Biela pastelka – Fehér ceruza

Szeptember 21-én zajlott a „Biela Pastelka” (Fehér ceruza) elnevezésű jótékonysági gyűjtési akció, melyet a vakok és gyengén látók megsegítésére szerveznek.  Iskolánk is bekapcsolódott az akcióba. Diákjaink Tiszacsernyő és Királyhelmec utcáit járva, valamint iskolánk falai között gyűjtöttek e nemes cél érdekében. Aki adakozott, fehér könyvjelzőt kapott cserébe.  A jó cél érdekében sokan nyúltak a zsebükbe, és…