Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Mladá móda

Dňa 22.mája 2018 prebiehalo na našej škole vyhodnotenie výtvarnej súťaže  pod názvom Mladá móda, ktorá bola určená žiakom pre ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy. Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov zo ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec a SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23,…

Plán akcií na mesiac jún 2018

    1.jún 2018     Previerka zručnosti I.D  /MOV Rebeka Paňková, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.D triedy*/   celý deň, P42, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Rebeka Paňková   4.jún 2018   Triedny aktív I.A triedy /Ing. Brigita Bernáthová/   14:10, A4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová…

III. Felolvasó maraton a Költészet napja alkalmából a KirályhelmeciSzakközlpiskolában

József Attila mérhetetlenül vágyott a szeretetre. Rövid életében mindhiába kereste. A kétségbeesés, a kilátástalanság kergette halálba, de itt hagyta verseit, hogy olvassuk és szeressük őt. Az ő tiszteletére mozdul meg a nemzet minden év április 11-én, hogy József Attila születésnapját ünnepelje, mindemellett az egyetemes magyar költészet előtt is tiszteletét rója le. Iskolánkon ez alkalomból rendeztük…

III.ročník čitateľského maratónu konaného pri príležitosti Dňa maďarskej poézie

József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho. Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie, 11. apríla, pri príležitosti 118 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadal čitateľský maratón, už…

Határtalanul: a KirályhelmeciSzakközépiska közös programja a miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziummal

A Királyhelmeci Szakközépiskola 24 harmadikos diákja a miskolci szakgimnázium tanulóival együtt közösen vett részt tavasszal egy újabb Határtalanul programban. A projekt célja, hogy közösséget építsen, személyes kapcsolatokat alakítson kiés bővítse a diákok kultúrtörténeti ismereteit. A program kétszer háromnapos honismereti kirándulásból állt. Március közepén iskolánk vendégül látta a miskolci diákokat és tanáraikat. Az első napon Királyhelmec…

Bez hraníc – spoločný program SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci a SO3 pôšt a komunikácií Barossa Gábora v Miškovci

Cieľom projektu Bez hraníc je rozvíjať priateľstvo medzi národmi, spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Podujali sa na to študenti  3.ročníka  našej školy pod vedením PhDr.Pankovics a študenti  z Miškovca. Program bol rozdelený do dvoch trojdňových cyklov. V prvej polovici marca sme privítali priateľov z Miškovca. Hneď prvý deň si prezreli Kráľovský Chlmec a okolie s…

Gazdaságosan gondolkodom

Az ember  cselekvőképességét melyik életéve betöltésével szerzi meg?               a)       15. életév b)       16. életév c)       18. életév d)      21. életév     Ehhez hasonló kérdésekre válaszoltak a kereskedelmi akadémia első és második évfolyamát látogató diákjai 2018. április 27-én a közgazdaságtani verseny keretében. A tanulóknak vegyes csoportokban volt lehetőségük felmérni, hogy mennyire tudnak közgazdasági távlatokban…

Myslím ekonomicky

Ekonomická vzácnosť vyplýva z: a)        účinnosti výroby a obratu zásob b)        obmedzenosti zdrojov a ich užitočnosti c)        užitočnosti zdrojov d)       obratu zásob e)        organizácie výroby   Spôsobilosť občana na právne úkony vzniká dovŕšením veku:                           a)       15 rokov b)       16 rokov c)       18 rokov d)      21 rokov   Na tieto a podobné otázky odpovedali…