V DUCHU TRADÍCIÍ – MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL

V dňoch 19 – 21. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň aj sviatkom vinobrania i Dňom mesta. Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sa nachádzal vo vestibule. Cieľom prezentácie našej školy bolo, aby návštevníci získali informácie  o tom, čo ponúka naša škola. Usilovali sme sa  podať…

AKADÁLYMENTESÍTETT HIDAK

2014. szeptember 17-én már hatodik alkalommal rendezték meg a Perbenyiki Szakközépiskolában az Akadálymentesített Hidak – az alkotóképesség és az együttműködés fesztiválja találkozót. A rendezvény – melynek egyik fő védnöke a Kassai Kerületi Tanügyi Hivatal – résztvevői fogyatékkal élő és az egészséges alap- és középiskolás diákok voltak. Az egész napos fesztiválon kézműves-, fodrász- és kozmetikai, továbbá divatbemutató zajlott, a jelenlévők…

MOSTY BEZ BARIÉR

Dňa 17. 09. 2014 v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku sa uskutočnil 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom  Mosty bez bariér. Na celodennom festivale s ukážkami remesiel, kaderníckymi a kozmetickými prezentáciami, módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, aranžovaním kvetín a vystúpeniami mladých umelcov sa zúčastnila aj naša škola. Aj toho…

Iskolánkon járt a THÁLIA

Szeptember 12-én iskolánkra látogatott a kassai Thália színház néhány művésze, így diákjainknak rendkívüli színházi élményben lehetett részük. AKÁRKI – JEDERMANN címmel tantermi színházi nevelési előadás zajlott, ami az eddigi hagyományos tháliás produkciókhoz képest meglehetősen szokatlan és formabontó kezdeményezés.  Az előadás interaktív volt, vagyis a színészek a diákokat is bevonták a darabba folyamatos véleményformálásra és hozzászólásra…

„THÁLIA“ na našej škole

Dňa 12.9.2014 sa na pôde našej školy uskutočnila veľkolepá akcia. Navštívili nás herci z divadla „Thália“ s cieľom uskutočniť inovatívne predstavenie s názvom „AKÁRKI-JEDERMANN“. V predstavení Jedermann (Akárki) sa herci v priebehu hry pýtali žiakov na ich postoje a nútili ich tak premýšľať i formulovať svoje názory na závažné otázky. Základnou témou v hre Jedermann bola otázka zodpovednosti. V hre bola otázka o zodpovednosti pri…

Plán práce: Koordinátor prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov pre šk. r. 2014/15

 ÚVOD       Prevencia závislostí je súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii školy. Prevencie drogových…

Tanulmányi kirándulás a vajáni hőerőműben

2014. május 29-én a III.A és III.B osztály 24 elektroműszerésze tanulmányi kiránduláson vett részt a vajáni hőerőműben. A diákok megtekinthették a vezérlőtermet, a kazánház és az elektromos hálózat irányítótermét, továbbá a szétszerelt gőzturbinát valamint a generátor gerjesztő és áramtermelő részét. A fiúk ezen kívül láthatták, hogyan történik a víz vegykezelése, és olyan technológiákkal is megismerkedhettek, melyek segítségével a szenet és a biomasszát elektromos energiává és…

Exkurzia v Tepelnej elektrárni Vojany

Dňa 29. mája 2014 sa zúčastnilo 24 žiakov z III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik exkurzie v Tepelnej elektrárni Vojany. Žiaci mali možnosť vidieť blokovú dozorňu, riadiaci velín kotolne, riadiaci velín rozvodu elektrickej siete, rozobratú turbínu s budiacou a generátorovou časťou, chemickú úpravu vody, a iné technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo. Dozvedeli…