Mladý stavbár 2014

Dňa 21. mája 2014 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice zorganizovala už štvrtý ročník súťaže zručnosti "Mladý stavbár". Zúčastnilo sa jej sedem družstiev zo Stredných odborných škôl v Ostrave, v Revúcej, v Spišskej Novej Vsi, v Dobšinej, v Bardejove, v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. Spoluorganizátorom súťaže bola firma Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r. o. v Zlatých Moravciach. Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Spojenej školy v Bardejove, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo SŠSaD v Ostrave a na treťom žiaci SOŠ technickej v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci II.E triedy…Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac jún 2014

         3. jún 2014 Previerka zručnosti  /I.D trieda, MOV, učitelia OP/7:30 – 13:00, SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec ,Kadernícky salón/ Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová 6.jún 2014 Školské kolo súťaže v písaní na stroji /Ing. Kunová Valéria, Mgr. Csatlósová Beáta,prihlásení z 1. – 3. roč. OA/6. – 7. vyuč. h., API - SHK ,SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing. Kunová Valéria 9.jún 2014 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná rada pre III.D a III.E trieduo15:00, zborovňa SOŠ-Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec 11. – 13.jún 2014 Akademické voľno pre žiakov III.D a III.E triedy 10.jún 2014 Previerka zručnosti //II.D trieda, MOV, učitelia OP /7:30 – 13:00,…Čítať ďalej →

Ako sa stať úspešným podnikateľom – beseda

Beseda sa uskutočnila v priestoroch školy v učebni B 17. Hosťom, ktorý túto besedu uskutočnil bol bývalý žiak školy a absolvent študijného odboru obchodná akadémia p. Maroš Bračok, majiteľ spoločnosti IT-Store v Kráľovskom Chlmci. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, ktorí svojim prístupom a správaním napomáhali pokojnému a osožnému priebehu besedy. Žiaci pozorne počúvali slová prezentujúceho, ktorý im predstavil svoj život, začiatky podnikania, tiež jeho pozitívne i negatívne stránky a niekoľkokrát spomenul, že odbor, ktorý študujú je dobrý, poskytuje dostatočné teoretické základy. Poskytol im naozaj cenné rady a upriamil pozornosť na to, aby svojmu štúdiu venovali veľkú…Čítať ďalej →

Súťaž „Najlepší podnikateľský plán“

Súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ sa uskutočnila za účasti žiakov IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia. Žiaci si podľa vlastného uváženia zvolili predmet podnikania a na tento vypracovali svoj podnikateľský plán. V prvom rade sa však  museli oboznámiť s podstatou a členením podnikateľského plánu a až tak  mohli pristúpiť k samotnému spracovaniu svojho predmetu podnikateľského plánu. Tento nimi vypracovaný podnikateľský plán nám predstavili formou prezentácie. Jednotlivé práce boli hodnotené podľa nasledovných kritérií: -       Prezentačná a písomná podoba podnikateľského plánu -       Predstavenie podnikateľského plánu žiakom -       Zaujímavosť témy -       Samostatnosť prejavu -       Obsahová náplň podnikateľského plánu Cieľom súťaže bolo pripraviť žiakov končiaceho…Čítať ďalej →

Trestno-právna zodpovednosť mládeže

Kriminalita mladistvých je závažná a dôležitá spoločenská téma. Žiaľ, v Slovenskej republike v posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže. Z toho dôvodu sme organizovali ako preventívny program besedu s príslušníkom  okresného policajného zboru v Trebišove kapitánkou Ing. Hankosčákovou. Beseda sa uskutočnila na pôde našej školy dňa 6. mája. Cieľom bolo  zvyšovanie trestno-právneho vedomia detí a mládeže, predchádzanie páchania trestnej činnosti detí a mládeže a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu. Kapitánka Hankosčáková žiakov oboznámila aj prácou polície, s trestným zákonom, ktorý vymedzuje trestno-právnu…Čítať ďalej →

Matematický klokan 2014

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizáciaTalentída, n. o. Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Jej tvorcovia chceli ukázať aj „normálnym" žiakom, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale naopak, môže byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu aj radosti. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 50 krajín. Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 20 % riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom. Všetci…Čítať ďalej →

Deň Zeme na našej škole

22. apríla naša planéta oslavuje Svetový deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť si krehkosť našej planéty. Pracovných aktivít sa zúčastnili žiaci III.A triedy (mechanik -elektrotechnik). Žiaci vyčistili areál školy, okopávali kvetinové záhony, čistili chodníky, zbierali konáre. Žiaci svojou účasťou a prístupom ukázali, že aj im na našej Zemi a jej pokladoch záleží. Aj oni si uvedomujú, aké dary nám poskytuje naša planéta Zem.   [justified_image_grid ng_gallery=33]Čítať ďalej →

Plán akcií na mesiac máj 2014

    5.máj 2014 Ako sa stať úspešným podnikateľom (beseda)  Ing. Kunová Valéria, I.A/B-OA, II.A/B-OA 7.vyučovacia hodina , B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria   6.máj 2014 Prednáška s odborníkmi Policajného zboru na tému : Mládežnícka kriminalita / III.A,  II.D, II.B, Mgr. Angelika Hajdók/   10:00-11:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók   7.máj 2014 Triedny aktív rodičovského  združenia / Ing. Šipošová Mária, I. A – OA, ME/   15:00,A-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária     9.máj 2014 Zasadnutie PRK ekonomické predmety –…Čítať ďalej →

Obvodné a krajské kolo 36. ročníka súťaže SOČ

            Obvodné kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 27.3.2014 na SOŠ Technickej, Michalovce s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodín prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 hodín sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 hodín  prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.             Našu školu reprezentovali Lýdia Bundzáková, Dávid Pirigyi v odbore č. 17– Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Socializačná, motivačná a sebarealizačná funkcia športu u dospievajúcej mládeže“. Kristián Tóth súťažil v odbore č. 12– Elektrotechnika a hardware so svojím „Hladinovým meračom“. Harcsová Valéria a Kozinská Edina v odbore č. 8– Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia postúpili do krajského…Čítať ďalej →

Druhý ročník Dňa anglickej kultúry

 Učiť sa cudzie jazyky je dobrá vec. Výskumy potvrdzujú aj to, že žiaci, ktorí sa učia cudzie jazyky sú kreatívnejší, tolerantnejší a otvorení novým informáciám. Učiť sa cudzie jazyky neznamená len osvojiť si jazyk, ale spoznať aj kultúru toho-ktorého národa, jeho zmýšľanie, ba aj cestovanie. Dňa 26. marca 2014 na našej škole sme druhýkrát zorganizovali Deň anglickej kultúry. Chceli sme, aby žiaci pochopili, že cudzie jazyky pred nimi otvárajú nový svet. Zároveň mohli sme ukázať, že učiť sa môžeme aj hravou formou, nielen písaním domácich úloh a bifľovaním. Do súťaže sa zapojili prvé…Čítať ďalej →