2487 H 01 autoopravár – mechanik

Absolvent učebného odboru je schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel. Pozná a vie používať meracie a diagnostické prístroje. Ovláda opravy podľa dokumentácie výrobcu, štandardnú diagnostiku, identifikáciu základných porúch, ako aj obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve. Žiaci aj absolvujú zváračský kurz, čím sa zvýši možnosť ich uplatnenia sa na trhu práce. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list.
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

3661 H murár

Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prefabrikátov, blokov a panelov, zhotovovaním izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, rekonštrukčných prác a stavebných montáží. Absolventi po úspešných záverečných skúškach získavajú výučný list.

6456 H kaderník

Absolventi získajú vedomosti o používaní kaderníckych prípravkov na vlasy, o zariadení kaderníckych salónov, o funkciách kaderníckych pomôcok a prístrojoch a postupoch kaderníckych prác.
Dozvedia sa čo najviac o základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť a o výrobe vlasových doplnkov. Okrem toho žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania. Okrem toho žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, právne formy podnikania, činnosť podniku a podmienky jeho fungovania.

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

2487 H 02 Autoopravár – elektrikár

Absolvent učebného odboru vie zvládnuť základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky,

vie urobiť základné elektroinštalačné práce vozidla, elektroopravu automobilu, používať meracie prístroje elektronického a mechanického charakteru, používať  štandardnú výpočtovú techniku a aplikovať základné elektrotechnické predpisy.

3678 H Inštalatér

Absolvent učebného odboru vie samostatne vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej a priemyslovej výstavby, v údržbe a je schopný plniť technické a výkonové normy. Vie vykonávať montáž a demontáž domovej kanalizácie, montovať vodovody, zhotovovať izolácie proti tepelným stratám, korózii, vykonávať tlakové skúšky tesnosti, montovať vodárne a opravovať vodovody. Vie inštalovať všetky druhy ohrievačov vody, zostavovať a osadzovať vykurovacie telesá, montovať všetky druhy ústredného vykurovania. Vie montovať domové plynovody, vykonávať skúšky tesnosti domového plynovodu a reguláciu plynových spotrebičov vrátane ich montáže.