Ako sa stať úspešným podnikateľom – beseda

Beseda sa uskutočnila v priestoroch školy v učebni B 17. Hosťom, ktorý túto besedu uskutočnil bol bývalý žiak školy a absolvent študijného odboru obchodná akadémia p. Maroš Bračok, majiteľ spoločnosti IT-Store v Kráľovskom Chlmci. Besedy sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, ktorí svojim prístupom a správaním napomáhali pokojnému a osožnému priebehu besedy. Žiaci pozorne počúvali slová prezentujúceho,…

Súťaž “Najlepší podnikateľský plán”

Súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ sa uskutočnila za účasti žiakov IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia. Žiaci si podľa vlastného uváženia zvolili predmet podnikania a na tento vypracovali svoj podnikateľský plán. V prvom rade sa však  museli oboznámiť s podstatou a členením podnikateľského plánu a až tak  mohli pristúpiť k samotnému spracovaniu svojho predmetu podnikateľského plánu. Tento nimi vypracovaný podnikateľský plán nám…

Trestno-právna zodpovednosť mládeže

Kriminalita mladistvých je závažná a dôležitá spoločenská téma. Žiaľ, v Slovenskej republike v posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže. Z toho dôvodu sme organizovali ako preventívny program besedu s príslušníkom  okresného policajného zboru v Trebišove kapitánkou Ing. Hankosčákovou. Beseda sa uskutočnila na pôde našej školy dňa…

Matematický klokan 2014

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizáciaTalentída, n. o. Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Jej tvorcovia chceli ukázať aj „normálnym” žiakom, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale naopak, môže byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu aj radosti.…

Deň Zeme na našej škole

22. apríla naša planéta oslavuje Svetový deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť si krehkosť našej planéty. Pracovných aktivít sa zúčastnili žiaci III.A triedy (mechanik -elektrotechnik). Žiaci vyčistili areál školy, okopávali kvetinové záhony, čistili chodníky, zbierali konáre. Žiaci svojou účasťou a prístupom ukázali, že aj im…

Plán akcií na mesiac máj 2014

    5.máj 2014 Ako sa stať úspešným podnikateľom (beseda)  Ing. Kunová Valéria, I.A/B-OA, II.A/B-OA 7.vyučovacia hodina , B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria   6.máj 2014 Prednáška s odborníkmi Policajného zboru na tému : Mládežnícka kriminalita / III.A,  II.D, II.B, Mgr. Angelika Hajdók/   10:00-11:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr.…

Obvodné a krajské kolo 36. ročníka súťaže SOČ

            Obvodné kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 27.3.2014 na SOŠ Technickej, Michalovce s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodín prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 hodín sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 hodín  prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.             Našu školu reprezentovali Lýdia Bundzáková, Dávid Pirigyi v odbore č.…

Druhý ročník Dňa anglickej kultúry

 Učiť sa cudzie jazyky je dobrá vec. Výskumy potvrdzujú aj to, že žiaci, ktorí sa učia cudzie jazyky sú kreatívnejší, tolerantnejší a otvorení novým informáciám. Učiť sa cudzie jazyky neznamená len osvojiť si jazyk, ale spoznať aj kultúru toho-ktorého národa, jeho zmýšľanie, ba aj cestovanie. Dňa 26. marca 2014 na našej škole sme druhýkrát zorganizovali…

Vráťme knihy do škôl

Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc! Vráťme knihy do škôl je názov súťaže, ktorú organizuje pravidelne už od roku 2011 online  kníhkupectvo ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k čítaniu. Súťaž prebieha každý rok v zimných mesiacoch, tento rok od 20. 12. 2013 do 23.3.2014. Zapojiť sa môže každý…