Plán práce: Koordinátor prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov pre šk. r. 2014/15

 ÚVOD       Prevencia závislostí je súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii školy. Prevencie drogových…

Exkurzia v Tepelnej elektrárni Vojany

Dňa 29. mája 2014 sa zúčastnilo 24 žiakov z III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik exkurzie v Tepelnej elektrárni Vojany. Žiaci mali možnosť vidieť blokovú dozorňu, riadiaci velín kotolne, riadiaci velín rozvodu elektrickej siete, rozobratú turbínu s budiacou a generátorovou časťou, chemickú úpravu vody, a iné technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo. Dozvedeli…

DSC_0056

6. ROČNÍK ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY MEDZIBODROŽIA PRE ŽIAKOV ZŠ, 13.6.2014

Medzi udalosti, ktoré v dnešnom svete bývajú s najväčším počtom mladých ľudí nesporne patria športové stretnutia. Šport a športové súťaže musia zohrávať čoraz väčšiu úlohu v živote dospievajúceho mladého človeka, pretože technické vymoženosti posledných desaťročí značne podmieňujú záujem tejto generácie, a preto aktívny pohyb zostáva čoraz viac v ústraní. Veď o pozitívach pohybu a tým…

Živé šachy v Kráľovskom Chlmci

     Nedeľné popoludnie 1. júna bolo v Kráľovskom Chlmci obohatené programom, ktorý predstavili študenti našej školy. Na námestie vypochodovali v dobovom oblečení, bieli a čierni. Na veľkej šachovnici sa rozpútal zápas, ktorý viedli dvaja aktéri – primátor mesta Mgr. Jozef Balog a riaditeľ školy Ing. Ivan Beňo. Táto udalosť sa uskutočnila pri príležitosti 800. výročia prvej zmienky o meste…

Súťaž STROJZRUČ 3

Súťaž sa uskutočnila 19.05.2014 v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Zúčastnila sa 3.D trieda – autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Čas na vypracovanie testu bol 45 minút. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby alternátora a z odstránenia chýb,…

Rozlúčka so štvrtákmi

„Niečo sa končí a niečo sa začína. Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína. Niečo sa končí, pred nami je veľký svet. Možno schytáme pár modrín, no radšej, než sa za ruku nechať viesť.“ Veru, hniezdo je prázdne, vyletelo 21 študentov z bezpečných múrov školy, ktoré ich chránili štyri roky. Ani nie tak…

Súťaž v písaní na stroji – 2. kolo

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže v písaní na PC. Súťaž v písaní na PC prebiehala v dvoch častiach a to zvlášť pre žiakov 2. a 3. ročníka a zvlášť pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.   Žiaci 1. ročníka absolvovali súťaž v dvoch kategóriách: – odpis textu na presnosť, – minútové odpisy, Pri určovaní poradia v odpise…

Exkurzia na  bioplynovú stanicu

Žiaci II.A a B triedy odboru mechanik elektrotechnik dňa 22.5.2014 navštívili bioplynovú stanicu v Kráľovskom Chlmci, kde bioplyn využívajú na výrobu elektrickej energie. Vyrazili sme zo školy, cesta nám pešo trvala približne 35 minút. Po príchode sme aj hneď začali s prehliadkou stanice. Prvé, čo sme zbadali, boli obrovské nádrže, v ktorých sa biomasa rozkladá a vzniká plyn metán. Pomocou…

Previerka zručnosti v kaderníckom salóne

V kaderníckom salóne 1 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 3.6.2014 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti žiačky písali postupy jednotlivých pracovných činností na základe zadaných úloh. Medzi základné kritéria praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava…