Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba, pre Vás.

Kto je naším školským psychológom?

Mgr. Katarína Banyková
Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk
Nájdete ma:  v miestnosti A52
Návštevné (konzultačné) hodiny: podľa dohody

Kto je školský psychológ?

Školský psychológ je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú činnosť.

Aké je poslanie školského psychológa?

Poslaním psychológa je poskytovať odborné psychologicko- edukačno- výchovné služby, zabezpečovať harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie a podieľať sa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole.

Pre koho sú psychologické služby určené?

Pre študentov, pedagógov, výchovného poradcu, rodičov, vedenie školy.

Čo je hlavnou náplňou mojej práce?

Pomáham:

  • žiakom zvládať záťažové situácie, trému a strach
  • žiakom pri riešení ich osobných problémoch
  • žiakom pri problémoch s učením a motiváciou
  • pri adaptácií prvákov a nových žiakov.
  • pomocou psychologických a psychodiagnostických metód poznávam osobnosť žiakov, ich vlastnosti, záujmy, schopnosti
  • v prípade potreby poskytujem žiakom krízovú intervenciu
  • sledujem, diagnostikujem sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach
  • poskytujem psychologické poradenstvo a intervencie učiteľom i rodičom, spolupracujem s nimi pri riešení problémov, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou žiakov
  • uskutočňujem aktivity zamerané na sebapoznávanie, na zvýšenie tolerancie, empatie, zlepšenie komunikácie, zvládanie stresu
  • uskutočňujem preventívne programy a aktivity pre triedy v rámci prevencie problémov v učení a správaní, ako aj prevencie sociálno–patologických javov.