Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov
Názov projektuInovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov
PrijímateľStredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Kód projektu ITMS2014+302021BNG2
Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgánMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov fonduEurópsky fond regionálneho rozvoja
Kód VýzvyROP-PO2-SC223-2021-68
Operačný programIntegrovaný regionálny operačný program
Prioritná os2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Celkové oprávnené výdavky projektu371 962,69 EUR
Výška NFP353 364,56 EUR
Stručný popis projektuHlavným cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o praktické vyučovanie na Strednej odbornej škole techniky a remesiel – Műszaki Szakok és MesterségekSzakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Hlavné aktivity projektuHlavná aktivita č.1: Prístavba školského zariadenia odborného výcviku Hlavná aktivita č.2: Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia
Podporná aktivita projektuInformovanie a komunikácia
Výstupy projektuPočet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP – 1
Začiatok realizácie projektu10/2022
Ukončenie realizácie projektu11/2023