INVESTÍCIA DO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA  PRISPÔSOBENÉHO    REGIONÁLNYM POŽIADAVKÁM TRHU PRÁCE

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Kód žiadosti: NFP 302020K180

Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ projektu: Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia odborného vzdelávania za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce a zvýšenia atraktivity požadovaných študijných odborov.

Špecifický cieľ: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Celkové oprávnené výdavky:   605 982,60 EUR

Realizácia projektu zabezpečí :

 1. zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce v odboroch strojárstva a elektrotechniky,
 2. investovanie do vzdelávania, zručnosti, celoživotného vzdelávania a prepojenie vzdelávacieho systému s praxou,
 3. rozvoj celoživotného vzdelávania a lepší prístup obyvateľstva regiónu ku všetkým formám vzdelávania,
 4. zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť moderné materiálno technické vybavenie pre učebne strojárskych a elektrotechnických odborov.

Hlavné aktivity projektu vedú k zabezpečeniu technického vybavenia a zariadení do nasledovných odborných dielní a učební:

 1. úvod do programovania CNC strojov
 2. pokročilé programovanie CNC sústruhov a učebňa konvenčného obrábania kovov
 3. dielňa pre praktické vyučovanie – autodiagnostika a autoelektronika
 4. odborná učebňa programovania výrobných procesov – mechatronika
 5. odborná učebňa pre elektrické merania
 6. základné vybavenie pre učebňu elektrotechnika, elektronika, číslicová technika, technika merania, elektrické stroje.

Modernizácia školského zariadenia a vybavenia v technických odborných učebniach budú motivovať žiakov a pedagógov k využívaniu moderných foriem vzdelávania.  Digitalizáciou a automatizáciou procesov pri obsluhe jednotlivých zariadení si žiaci rozšíria svoje kompetencie v IKT, získajú nové zručnosti a naučia sa ovládať moderné technológie a zariadenia z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Vďaka týmto novým možnostiam vyprofilujeme z našich absolventov profesionálnych odborníkov, ktorí sa ľahšie uplatnia na trhu práce, s dôrazom na snahu o vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti.

Modernizácia materiálno – technického vybavenia učební praktického vyučovania prispeje:

 • k významnému skvalitneniu materiálno – technického vybavenia učební a dielní praktického vyučovania pre strojárske a elektrotechnické odbory, ktoré bude zodpovedať súčasným potrebám a trendom vzdelávania,
 • k zvýšeniu kvality vzdelávania a počtu záujemcov o vzdelávanie v odboroch strojárstva a elektrotechniky,
 • k zvýšeniu kvality odborného výcviku modernými strojmi a zariadeniami v rámci prípravy absolventov školy na budúce povolanie,
 • k zatraktívneniu vzdelávania v odboroch zameraných na strojárstvo a elektrotechniku,
 • k rozšíreniu možnosti a kapacity vzdelávania poskytované školou aj iným cieľovým skupinám jednak v rámci celoživotného vzdelávania (napr. rekvalifikácia pracovnej sily ), ale aj iných aktivít (napr. záujmová činnosť pre žiakov ZŠ),
 • k zlepšeniu personálneho zabezpečenia školy zvyšovaním kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní,
 • k vytvoreniu priestoru pre inováciu Školských vzdelávacích programov s ohľadom na aktuálne požiadavky zamestnávateľov v regióne,
 • k celkovému zvýšeniu kvality vzdelávania, čím by malo dôjsť k prilákaniu vyššieho počtu žiakov ZŠ do nedostatkových odborov v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Konečným naším cieľom je zriadenie a prevádzkovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre učebné a študijné odbory strojárstva a elektrotechniky.