Názov projektu  „Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie“.

Hlavné aktivity projektu vedú k vytvoreniu vzdelávacích programov v odboroch strojárstva a elektrotechniky, ich následná akreditácia v rámci celoživotného vzdelávania a implementácia pre našich žiakov posledného ročníka, ako aj z radov evidovaných nezamestnaných v spolupráci s ÚPSVaR. Absolventi programov získavajú certifikát potvrdzujúci zvýšenie ich odbornosti. V rámci projektu budú vytvorené tieto vzdelávacie programy:

 • autoelektronika,
 • energetická a zabezpečovacia technika budov,
 • základy trieskového obrábania kovov,
 • technológ a operátor CNC strojov,
 • ručné spracovanie kovov a zváranie.

Úspešnosť realizácie tohto projektu je úzko prepojený na realizáciu  predchádzajúceho projektu, nakoľko vybavenosť odborných učební a dielní praktického vyučovania modernými technológiami je základom kvalitného vzdelávania v súčinnosti so  zvyšovaním kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov.

Cieľom projektu je  zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Zároveň rozšíriť možnosti a kapacity vzdelávania poskytované našou školou v rámci celoživotného vzdelávania aj iným cieľovým skupinám – rekvalifikácia pracovnej sily. Zároveň zlepšiť ekonomické myslenie dotknutých obyvateľov nášho regiónu a zabezpečiť im odborné znalosti a prax, ktoré im umožnia efektívne etablovať  sa na regionálnom trhu práce.

K hlavným aktivitám projektu patrí :

 • tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.,
 • podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania,
 • podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance)12, stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania,
 • podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny,
 • podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania,
 • identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote.

Hlavným inovatívnym prvkom projektu je prepojenie štúdia, neformálneho vzdelávania a odbornej praxe s ekonomickým myslením a vštepovaním podnikateľského ducha zúčastneným osobám. Náš projekt bude pre iných potencionálnych žiadateľov inšpiráciou.