Plán akcií na mesiac jún 2023
1. jún 2023Zbierka pre deti v detskom domove pri príležitosti Dňa detí/žiaci školského parlamentu/ od 29.05.2023 do 31.05.2023, kabinet ŠP Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
1. jún 2023Zážitkové učenie – vyučovanie mimo budovy školy /podľa záujmu vyučujúcich/   Amfiteáter, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: vyučujúci podľa záujmu
2. jún 2023 /žiaci RV, A týždeň-piatok/Aktualizačné vzdelávanie pre PZ 1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.;  Mgr. Beáta Csatlósová 2.skup.: Reforma obsahu a foriem vzdelávania – 6 hod.; Ing. Milan Varady, PhD. 3.skup.: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie – 7 hod.; Ing. Judita Diószeghyová   Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics, garant AV
7. jún 2023Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov III.C, III.D a II.F triedyza 2. polrok š. r. 2022/2023   do 12:00 hod.
7. jún 2023Vytvorenie denného účesu – Previerka zručnosti /Bc. Molnár V., Bc. Baloghová S., I.C KAD vjm/   07:35-11:55, A11, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: Bc. Stela Baloghová
9. jún 2023Minimaturita pre žiakov 3. ročníka /žiaci III.A, III.B, SJL, SJS – Mgr. GeriTamašková G., Mgr. Dobosová V., ANJ – Ing. Bernáthová B., Mgr. Dobos G. MJL –PhDr. Pankovics A., Mgr.Štofan M./   7:35-15:00, A37, A47, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskolaKráľovský Chlmec   Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics
9. jún 2023Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok šk. r. 2022/2023 /trieda III.C, III.D, II.F/   14:10 hod., spoločenská miestnosť, SOŠ techniky a remesiel MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec
12.-14. jún 2023Študijné voľno pre žiakov pred ZS /III.C, III.D, II.F/
12. jún 2023„Skills Slovakia“ stavebníctvo- murár /Ing. Kovácsová H., Ing. Vassová E., I.C MUR vjm, II.C MUR vjm/ 7.-8.VH, A37,SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola a okolie mesta Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Helena Kovácsová
13. jún 2023Prevencia a riešenie kyberšikanovania v školskom prostredí/Ing. Kovácsová H., I.C AUO, MUR vjm/   6.VH ETV, A36, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec Zodp.: Ing. Helena Kovácsová
15.-16. jún 2023Záverečná skúška praktická a teoretická časť /III.D ELM-ST vjs/   Zodp.: Ing. Helena Kovácsová, koordinátor ZS
16. jún 2023Exkurzia STM Košice – vývoj písacích strojov a Vedecko-technické centrum /Ing. Mihalčíková D., I.A LOG vjs/   celý deň, STM Košice   Zodp.: Ing. Denisa Mihalčíková
19. jún 2023Záverečná skúška praktická a teoretická časť /III.D KAD vjm/   Zodp.: Ing. Helena Kovácsová, koordinátor ZS
19.-21. jún 2023Záverečná skúška praktická a teoretická časť /III.C MUR, AUOvjm/   Zodp.: Ing. Helena Kovácsová, koordinátor ZS
19.-21. jún 2023KOŽZ pre 3. ročník ŠO podľa ŠkVP/III.A, III.B, ped. dozor podľa propozície/ 07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola a okolie mesta Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. MárkOrosz
20. jún 2023Záverečná skúška praktická a teoretická časť /II.F VYK vjm/   Zodp.: Ing. Helena Kovácsová, koordinátor ZS
20. jún 2023Prijímacie skúšky 2. kolo/prijímacia komisia, administrátori PS podľa harmonogramu/   07:00-12:00, budova A 1. poschodie,  SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
21. jún 2023Zasadnutie PRK jazyky a SVP (členovia PRK)   14:10-15:00, A17, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: PhDr. Andrea Pankovics
21.jún 2023Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov za 2. polrok š. r. 2022/2023   do 12:00 hod.
21. jún 2023Exkurzia Botanická záhrada Košice /Mgr. Banyková K., Mgr. Csatlósová B., III.A LOG, POZSZ vjs/   celý deň, Košice   Zodp.: Mgr. Katarína Banyková
23. jún 2023Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok šk. r. 2022/   14:10 hod., spoločenská miestnosť, SOŠ techniky a remesiel MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec
27. jún 2023XIII. ročník ŠO Medzibodrožiapre žiakov ZŠ /žiaci SOŠ a 7.-8. roč. ZŠ podľa prihlášky/   07:30-17:00, multifunkčné ihrisko SOŠ techniky a remesiel MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec; BuzánszkyJenőSportaréna, Z. Fábryho 1248/47, 07701 Kráľovský Chlmec   Zodp.: Mgr. MárkOrosz
28. jún 2023Triedny výlet ENSONA ranč Svätá Mária/Mgr. Csatlósová B., III.A trieda/ celý deň, Svätá Mária Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová
28. jún 2023Triedny výlet Plavba loďou na rieke Bodrog /Ing. Pataky K., I.A trieda/   celý deň, nástup-výstup na loď: Streda nad Bodrogom   Zodp.: Ing. KamillaPataky
28.-29. Jún 2023Školská exkurzia do Slovenského raja /PhDr. A. Pankovics, Bc. G. Dóczi, žiaci II.B triedy/   celý deň, Slovenský raj   Zodp.: Ing. Brigita Bernáthová
29. jún 2023Triedny výlet /Ing. Kovácsová H., III.B trieda/ od 07:30 Zodp.: Ing. Helena Kovácsová
29. jún 2023Zasadnutie PRK PVP /členovia PRK/ 14:00, B6, SOŠ techniky a remesiel MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec Zodp.: Mgr. Beáta Csatlósová
30. jún 2023Slávnostné ukončenie školského roka, rozdanie vysvedčení
Spracovala:  Ing. Mária Šipošová 30.05.2023                                                                                    Schválila riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová