Plán akcií na mesiac máj 2024
1. máj 2024Deň pracovného pokoja /B-týždeň, streda/
2.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 1. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia
Zodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková
3. máj 2024Exkurzia DOD na Hasičskej stanici v Kráľovskom Chlmci /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Tibor Sáradi, I.A, I.B, III.A trieda/2.-5. VH, Hasičská stanica Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Ing. Tibor Sáradi
6.máj 2024Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ – 2. termín / Podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia/07:30-14:00, Budova A SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec – učebne podľa harmonogramu a organizačného zabezpečenia
Zodpovedný.:  Mgr. Katarína Banyková
8. máj 2024Deň pracovného pokoja /A-týždeň, streda/
10. máj 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu ku koncoročnej klasifikácii /pre triedy IV.A, IV.B, II.NŠ/do 12:00 hod. 
14. máj 2024Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok š. r. 2023/2024 /pre triedy IV.A, IV.B, II.NŠ/14:10 hod., A41, SOŠ  techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec 
15. máj 2024Praktická časť odbornej zložky MS  /členovia PMK, triedy IV.A, IV.B, II.NŠpodľa časového harmonogramu/
15. máj 2024Súťaž Mladý digitálny Európan / Ing. Kamilla Pataky II.A LOG /8.00 – 12.00, čas bližšie určí organizátor, učebňa B6,  SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný.: Ing. Kamilla Pataky
16. máj 2024Praktická časť odbornej zložky MS /členovia PMK, trieda IV.B ME vjm – pokračovanie podľa časového harmonogramu/
17. máj 2024Slávnostná rozlúčka maturantov /podľa programu rozlúčky III.A, III.B trieda/
Zodpovední: TU – Ing. Denisa Mihalčíková, Mgr. Beáta Csatlósová 
20.-24. máj 2024Akademický týždeň maturantov
20.-31.máj 2024Odborná prax v súlade s ŠkVP 3968 M logistika /žiaci III.A LOG vjs/8:00-14:00, zmluvné pracoviská
Zodpovedný: Ing. Denisa Mihalčíková
22. máj 2024Workshop Startup! Podnikanie / Ing. Andrea Bernáthová, II.A LOG /7.00 – 15.30, CVČ – RCM Košice
Zodpovedný.: Ing. Andrea Bernáthová
22.máj 2024Súťaž   Z R U Ć  SEO (medzi odbormi) / Ing. Eleonóra Balogová, Arpád Tamók, ,  I.A POZSZ vjs – Bók Alex, Palágyi Mark, I.B MSZ vjm – Ragány Kristián, Csóka Nikolas, I.B ME vjm – Novákovics Márk, Varjan Peter Pavel, I.C AUOvjm – Jabrik Christofer, Šetét Daniel 7:40 h –  do 13:00, P16, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný.:  Arpád Tamók
27.-28. máj 2024Riadny termín internej časti MS – ÚFIČ, TČOZ MS 2024 /členovia PMK, triedy IV.A, IV.B, II.NŠ podľa časového harmonogramu/
27.-29. máj 2024Kurz na ochranu života a zdravia /Mgr. Zoltán Jánošík, trieda III.A, III.B, pedagogický dozor podľa programu kurzu/07:30-13:00 hod., SOŠ a okolie mesta Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy