Plán akcií na mesiac jún 2024
3. – 7. jún 2024Francúzsky športový týždeň podľa schváleného programu SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Enikő Pogányová, RŠ
7. jún 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov končiacich tried učebného odboru ku koncoročnej klasifikácii /II.F, III.C/ do 12:00 h
10.-14. jún 2024Tematický týždeň – obleč sa podľa tematiky dňa, napr. pondelok: office oblečenie, utorok: domáce oblečenie…. /žiaci školského parlamentu, žiaci školy/
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
11. jún 2024Klasifikačná pedagogická rada II.F a III.C triedy za 2. polrok š. r. 2023/2024 14:10 h, spoločenská miestnosť
V mesiaci júnPrieskum: Dotazník o šikanovaní v prvých ročníkoch /Mgr. Katarína Banyková, I.A, I.B, I.C a I.D trieda – na zastupovaných hodinách,na hodinách výchovného charakteru, podľa rozvrhu hodín/
Zodpovedný:  Mgr. Katarína Banyková
12.-14. jún 2024Študijné voľno pre žiakov  II.F a III.C triedy pred ZS
13. jún 2024Beseda s pracovníkmi úradu práce /III.A, III.B trieda/   1.VH, A41, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Katarína Banyková
13. jún 2024Previerka zručností  odbor kaderník – trieda I.D /Bc. Stela Baloghová, Bc. Veronika Molnár, I.D – KAD / 1.-6. VH, Dielňa A4, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  
Zodpovedný:  Bc. Stela Baloghová
14. jún 2024Minimaturita pre žiakov 3. ročníka /SJL, SJSL, MJL, ANJ – žiaci III.A, III.B triedy; SJL, SJSL – Mgr. Šemegová Gabriela, Ing. Pataky Kamilla, ANJ_Mgr. Simková Eva Mgr. Mikulová Dominika, MJL – PhDr. Pankovics Andrea, Mgr. Štofan Monika/ 07:30 – 15:00, SOŠ – Kráľ. Chlmec, A36 – SJL,SJSL, A37 – MJL,  A47 – ANJ
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
17.-18. jún 2024Riadny termín záverečných skúšok II.F a III.C triedy /podľa časového harmonogramu/
17.-19. jún 2024  Kurz na ochranu života a zdravia  podľa ŠkVP /Mgr. Zoltán Jánošík, trieda III.A, III.B trieda, 37 žiakov, pedagogický dozor podľa programu kurzu/ 07:30-13:00 hod., SOŠ a okolie mesta Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
18. jún 20242. kolo prijímacích skúšok
Zodpovedný: Mgr. Katarína banyková
19. jún 2024Súťaž   Z R U Č  SEO  medzi odbormi  /Arpád Tamók,Ing. Eleonóra Balogová, žiaci I.A POZSZ vjs – Bók Alex, Palágyi Mark, I.B MSZ vjm – Ragány Kristián, Csóka Nikolas, I.B ME vjm – Novákovics Márk, Varjan Peter Pavel, I.C AUO vjm – Jabrik Christofer, Šetét Daniel/  7:40 –  13:00, P16- SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Arpád Tamók
20. jún 2024Uzatvorenie dochádzky a prospechu žiakov ku koncoročnej klasifikácii do 12:00 h
20. jún 2024Rozdávanie výučných listov a vysvedčení o záverečnej skúške /III.C trieda/
21. jún 2024Zasadnutie PRK jazykov a spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/ 14:10 – 15:00, A15 čitáreň, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
24. jún 2024Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok š. r. 2023/2024 14:10 h, spoločenská miestnosť
25. jún 2024Školská exkurzia /I.B trieda, PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Zoltán Jánošík/ 05:00 – 21:30, Vysoké Tatry
Zodpovedný:  PhDr. Andrea Pankovics
25. jún 2024Geodetické merania – Ing. A.Beláz /Ing. Tibor Szerdi,  Arpad  Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, 1.-2. roč. MUR / 3.-5.VH, Areál školy SOŠ – TaR MSZésMSZ  Rákocziho 23, Kráľ. Chlmec
Zodpovedný:  Ing. Helena Kovácsová
25. jún 2024Triedny výlet /Ing. Denisa Mihalčíková, I.A trieda/ Celý deň, Vysoké Tatry
Zodpovedný:  Ing.  Denisa Mihalčíková
25. jún 2024Zasadnutie PRK /členovia PRK / 15:00, B4 SOŠ – TaR MSZésMSZ  Rákocziho 23, Kráľ. Chlmec
Zodpovedný.:  Ing. Eleonóra Balogová
26. jún 2024Triedny výlet /Mgr. Beáta Csatlósová, Bc. Gabriel Dóczi , III.B trieda/ Celý deň, Rybník Svätuše
Zodpovedný:  Mgr. Beáta  Csatlósová
26. jún 2024Triedny výlet /Mgr. Eva Blašková, Mark Kresztyánko, II.B trieda/ Celý deň, Rybník Bieľ  
Zodpovedný:  Mgr. Eva Blašková
26. jún 2024Triedny výlet / Ing. Andrea Bernáthová, Ing. Tibor Szerdi, I. C / Celý deň, Múzeum J. Majlátha , Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:   Ing. Andrea Bernáthová
26. jún 2024Triedny výlet / Ing. Kamila Pataky, II.A / Celý deň, Rybník Svätuše
Zodpovedný:   Ing. Kamila Pataky
27. jún 2024Zasadnutie PRK PVP/ Členovia PRK PVP / 14:30 , u čebňa B6, SOŠTaR– MSZésM Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zodpovedný:  Mgr. Beáta Csatlósová
28. jún 2024Slávnostné ukončenie školského roka, rozdanie koncoročných vysvedčení
Spracovala:  Ing. Judita Diószeghyová
Schválila: Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy