2413 K mechanik strojov a zariadení

Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.
Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy: štvorročné denné štúdium

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ.

Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie a výučný list

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. Odborná časť štúdia je zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasických strojárskych zariadení, na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi štúdia sa uplatňujú vo výrobnej oblasti, technologickej príprave, konštrukčnej príprave výroby a v automobilovom priemysle.

Čo sa naučíte :

čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, technickú dokumentáciu a normy,
vytvoriť zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov aj s využitím CAD – CAM systémov,
v praxi aplikovať lícovaciu sústavu a spôsoby zlícovania súčiastok aj s použitím výpočtov a strojníckych tabuliek,
vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje a ich obsluha,
vysvetliť základnú konštrukciu číslicovo riadených strojov,
navrhovať technologické podmienky obrábania, stroje, nástroje a prípravky pre trieskové spôsoby výroby strojových sú
čiastok,
vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovov,
použiť vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky,
voliť optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
vysvetliť základy metalografie, skúšok materiálov, tepelného a chemicko – tepelného spracovania kovov,
aplikovať programy pre podporu konštrukčnej prípravy výroby a iné s daným odborom súvisiace technologické postupy, ale aj zásady bezpečnosti pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie.
Profity odboru:

bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
možnosť získania osvedčení – zváračské zváračské oprávnenie typu Z-M1 a Z-E1, obsluha CNC strojov.
Ukončenie štúdia :

maturitné vysvedčenie a výučný list,
ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru.

2697 K mechanik elektrotechnik

Tento štvorročný študijný odbor ponúkame hlavne tým chlapcom, ktorí sa zaujímajú o elektroniku. Odbor odporúčame predovšetkým tým žiakom, ktorí majú dobrý prospech z matematiky, fyziky a majú dobré abstraktné myslenie. Študenti počas štúdia si osvoja základné zákony elektroniky, plánovanie a meranie základných elektronických obvodov, elektroinštaláciu obytných budov a rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a prevádzku elektrotechnických zariadení, ovládajú funkciu a konštrukciu elektrických strojov a prístrojov, spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie, programovanie CNC strojov . Vyučovanie má teoretickú a praktickú časť. V treťom ročníku žiaci môžu študovať nasledovné špecializácie:

Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Štúdium sa končí maturitnou skúškou, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list. Žiaci s dobrým prospechom môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole a na univerzite technického zamerania.

3968 M logistika

Absolvent tohto odboru získa nevyhnutné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky, cudzích jazykov a široký odborný profil pre pozíciu logistik ako kvalifikovaný pracovník s možnosťou špecializácie na dielčie logistiky. Absolvent získa znalosti v základných technických a ekonomických predmetoch a tak dokáže riešiť technicko-ekonomické problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia pomocou informačných systémov a vie sa pohotovo rozhodovať.

Získané všeobecné a odborné zručnosti a vedomosti sú zárukou vykonávania pracovných činností v oblasti skladového hospodárstva, technickej prípravy výroby, techniky prepravy a nakladania, techniky dopravy, techniky balenia, podnikovej ekonomiky (prijatie a vystavenie faktúry, objednávky, úhrada faktúr, výpočet a zúčtovanie miezd, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a pod.), marketingu, komunikačnej techniky a informatiky.

K jednotlivým oblastiam patria rôzne logistické činnosti, ktoré sa členia na dve veľké skupiny:

Materiálno-technické zásobovanie: plánovanie potrieb podniku, riadenie obstarávania, plánovanie zásob, plánovanie výroby, riadenie výroby, skladové hospodárstvo, manipulácia s materiálom, priemyselné balenie;
Odbyt – distribúcia: kompletizácia hotových výrobkov, plánovanie odbytu, riadenie predaja, riadenie dopravy, služby zákazníkom.
Uplatnenie absolventa tohto odboru na trhu práce na Slovensku alebo v rámci Európskej únie je veľmi široké – sú to všetky druhy podnikov či už výrobných alebo nevýrobných, štátna správa, inštitúcie ako napr. nemocnice, školy, ďalej organizácie obchodných, bankových a iných služieb a pod.

V súčasnej dobe sa logistika čoraz viac uplatňuje aj v súkromnej sfére, či už sa jedná o jednoduché sťahovanie, alebo o start-up firmy, ktorého úspešnosť môže závisieť od správneho a efektívneho plnenia úloh logistiky.

Vyučovací jazyk: slovenský

6317 M Obchodná akadémia 

Absolvent študijného odboru Obchodná akadémia – 6317 M je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia