ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl ako aj príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a tvorí neodlučiteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa na našej škole uskutočnilo 22. novembra 2023 s účasťou 9 študentov. Žiaci najprv vypracovali test s rôznymi úlohami, ktoré preverili slovnú zásobu, čitateľskú gramotnosť a používanie jazyka v praxi. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Na prvom mieste sa umiestnil Martin Palko z I.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Laura Romanová z I.A triedy. Bronzové umiestnenie získal Richard Bók zo IV.B triedy. Našu školu na okresnom kole anglickej olympiády v Trebišove bude reprezentovať študent Martin Palko z I.A triedy. Víťazovi blahoželáme!