[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/11/Usmernenie_RS_08.11.2021.pdf“]

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/11/Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx“]

[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2021/11/Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx“]