3.november  2016 Súťaž čitateľskej gramotnosti – maďarský jazyk / Mgr. Veronika Tóth Fülöp, III.B trieda/

7. – 8. vyučovacia hodina, A-19, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

4.november  2016 Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjs Čierna nad Tisou

 Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

4.november  2016 Návšteva výstavy Kontraszt ( preventívny program) v Kisvárde / Mgr. A. Hajdók, PhDr.A.  Pankovics, Mgr. Tóth Fülöp, žiaci podľa harmonogramu z tried I.A, I.C,  II.A, III.A/

celý deň, Kisvárda

 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

7.november  2016 Previerka zručnosti / III.D trieda, Bc. Stela  Baloghová , Bc. Veronika Tamasiová/

Celý deň, kadernícky salón, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Veronika Tamasiová

7.november  2016

 

Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjm Čierna nad Tisou

 Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

7.november  2016

 

 

Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov  /Členovia PRK/

14.10 – 15.00, B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea  Pankovics

7.november  2016

 

 

iBOBOR – informatická online súťaž – kategória JUNIOR /žiaci podľa zoznamu/

4. a 5. vyučovacia hodina, B-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

8.november  2016 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória SENIOR /žiaci podľa zoznamu/

4. a 5. vyučovacia hodina, B-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

8.november  2016 Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjs Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

9.november  2016

Výberové kolo súťaže „HEURÉKA“ /žiaci podľa zoznamu 4-členné tímy z tried, Mgr. Banyková Katarína; Mgr. Jánošík /

8. vyučovacia hodina, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

9.november  2016

Nábor Selye János Egyetem v Komárne / IV.A, IV.B, II.NŠ/

3.vyučovacia hodina, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

14.november  2016 Zasadnutie PRK –dvojročných odborov / členovia PRK/

 14:20, B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová

15.november  2016 Odborná exkurzia Technické múzeum Košice, výstava písacích strojov a vedecko-technické centrum /pre 1. ročník OA/

07:00 – 16:00, Technické múzeum Košice

 Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

16.november  2016 Súťaž „HEURÉKA  /súťažiaci 4-členné tímy z 5 tried, diváci podľa záujmu, Mgr. Banyková Katarína; Mgr. Jánošík /

 5. a 6. vyučovacia hodina, B budova- chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

16.november  2016 Kinopopoludnie  k výročiu Dňa študentstva  /Mgr. Katarína Banyková, žiaci ŽŠR,

záujemcovia/

7. a 8.vyučovacia hodina, B budova- chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

16.november  2016 BAVÍ ŤA VEDA? POĎ DO TOHO! 4. ročník súťaže JUNIOR FRESHHH – súťaž z PVP /3-členné tímy podľa zoznamu/

24.10.2016-16.11.2016, online

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

21.november 2016

 

Zasadnutie Pedagogickej rady – vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 2016/2017

15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy

21.november 2016 Súťaž v písaní na PC pre 4. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, IV.A/B-OA/

7. vyučovacia hodina,B-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

22.november 2016 Prednáška na tému „ Škodlivosť a následky fajčenia – Mgr. A. Hajdók –  z príležitosti Medzinárodného  dňa bez fajčenia- 20. november  ( I.E, II.E,  Babošová, Ing.Kovácsová, Bc. Körmöndiová)

12:30, budova PV, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Alžbeta Körmöndiová

22.november 2016

 

Zasadnutie PRK VJ /členovia PRK VJ/

14:10, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr.Denisa  Szemánová

 23.november 2016 Súťaž čitateľskej gramotnosti – maďarský jazyk – slovenský jazyk /Mgr. Nataša Gyimesiová

III.A/

 5. – 6. vyučovacia hodina,B- 24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Nataša Gyimesiová

23.november 2016 Privítanie  žiakov zo ZŠ – vjs Kráľovský Chlmec – podľa vypracovaného harmonogramu

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

23.november 2016 Zasadnutie PRK CJ / Členovia PRK/

 14:15, B-23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

 

24.november 2016

 

Súťaž STROJZRUČ II / Tóbiáš Štefan, Dóczi Gabriel, Štefan Lőrincz, Ing. Miroslav Kováč / II.D – autoopravár/

Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou         

 Zodpovedný: Ing. Miroslav Kováč

24.november 2016

 

Zasadnutie PRK   ODV a KAD predmetov/ Členovia PRK/

14:10, A- 13, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná:  : Ing.Judita Kázsmérová

25.november  2016 Muzikál – Mníšky  /všetky triedy na teoretickom vyučovaní, okrem končiacich ročníkov/

10:30, Mestské kultúrne stredisko – Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

25.november  2016 Slávnostné pripínanie stužiek žiakom  IV.B triedy / Vedenie školy, IV.B trieda, TU, pedagógovia/

16:00, B budova- chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

25.november  2016

 

 

Zasadnutie PRK strojárstvo / Členovia PRK/

14:10, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná:  Ing. Eleonóra Balogová

29.november  2016 Proeduco – medzinárodný veľtrh vzdelávania /IV. A, IV.B, II.NŠ – podľa záujmu žiakov

Mgr. Katarína Banyková, Mgr. Maria Šipošová,Ing. Judita Diószeghyová/

celý deň, Košice

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

29.november  2016 Súťaž v písaní na PC pre 2. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, II.A-OA/

5. vyučovacia hodina,B-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

29.november  2016 Zasadnutie PRK PVP / Členovia PRK PVP/

15:00, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

30.november  2016 Súťaž v písaní na PC pre 1. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, I.A-OA/

6. vyučovacia hodina,B-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

30.november  2016 Súťaž v písaní na PC pre 3. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, III.A-OA/

7. vyučovacia hodina,B-5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

30.november  2016

Divadelné predstavenie – Thália  /žiaci podľa harmonogramu z tried, PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth Fülöp /

Celý deň, Košice

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

1.-30. november  2016 Vyhlásenie literárnej súťaže: „ Po stopách Mateja Hrebendu“ – súťaž o najkrajšiu rozprávku pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

november  2016 Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ /žiaci SOŠ/

12.00-15.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

november  2016 Futbalový zápas pri odovzdávaní multifunkčného ihriska / Žiaci SOŠ + ZŠ/

7.30-14.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

november  2016 Vyhlásenie súťaže pre žiakov ZŠ – „Nobelove ceny z PVP“

Základné školy

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

november  2016 Výtvarná súťaž pre ZŠ /okolité ZŠ/

november- december , vyhodnotenie výtvarnej súťaže v januári

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *