Karrier/ nevelési tanácsadó: Mgr. Katarína Banyková   Konzultációs órák: Kedd: 14:30-15:30   Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk   Iroda: B21   A szakközépiskolai  karrier/ nevelési tanácsadó szerepe: A tanulók nevelési és fejlődési problémáinak megoldása Az egyetemi tanulmányokra való felkészítés Nevelési tanácsadás A pedagógiai- pszichológiai tanácsadókkal való együttműködés Az iskola pszichológusával és pedagógusaival való együttműködés A rendőrséggel való együttműködés…

Základné činnosti Výchovného a Kariérového poradcu

Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Katarína Banyková Konzultačné hodiny: Utorok: 14:30-15:30, Konzultácie mimo konzultačných hodín sú možné po telefonickom alebo emailovom dohovore Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk Kabinet: B21 Základné činnosti Výchovného a Kariérového poradcu počas školského roka 2020/2021 Spolupracovať s vedením školy, školským koordinátorom prevencie závislostí a sociálno-patologických javov, triednymi učiteľmi a MOV, školským psychológom, viesť dokumentáciu KP – denník KP, v…

Oznámenie pre žiakov a ich zákonných zástupcov!

V škole od 2.9.2020 prebieha riadne vyučovanie. Od 7:35 hod. žiaci budú mať triednické hodiny, kde dostanú ďalšie pokyny od svojich triednych učiteľov. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty. Pri prvom vstupe do školy žiak predkladá vyplnené a podpísané tlačovo: „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred…

Értesítés a tanulók és törvényes képviselőik részére!

Az iskolában 2020.9.2-tól beindul a hagyományos oktatás. Az első osztályfőnöki órák 7:35 – kor kezdődnek, ahol a tanulók további utasításokat kapnak az osztályfőnököktől. Az iskola épületébe történő belépéskor a reggeli szűrés keretén belül testhőmérséklet-mérésre, majd kézfertőtlenítésre kerül sor. Az iskola épületébe történő belepést megelőzően a tanuló leadja a kitöltött és aláírt nyilatkozatot – egészségügyi kérdőívet.…

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov – Értesítés tanulóinknak és törvényes képviselőiknek

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov Dňa 30. júna 2020 v čase od 7:35 hod. do 12:35 hod. sa budú konať triednické hodiny v priestoroch školy. Žiaci dostanú vysvedčenia za 2. polrok š. r. 2019/2020 a budú im poskytnuté dôležité informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania. V doobedňajších hodinách budú vyplatené sociálne a motivačné štipendiá. Žiadame všetkých žiakov, aby sa v uvedenom čase…