Plán akcií na mesiac jún 2023

Plán akcií na mesiac jún 2023

1. jún 2023Zbierka pre deti v detskom domove pri príležitosti Dňa detí/žiaci školského parlamentu/ od 29.05.2023 do 31.05.2023, kabinet ŠP Zodp.: Mgr. Katarína Banyková1. jún 2023Zážitkové učenie – vyučovanie mimo budovy školy /podľa záujmu vyučujúcich/   Amfiteáter, SOŠ techniky a remesiel – MűszakiSzakokésMesterségekSzakközépiskola Kráľovský Chlmec   Zodp.: vyučujúci podľa záujmu2. jún 2023 /žiaci RV, A týždeň-piatok/Aktualizačné vzdelávanie pre PZ 1.skup.: Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ – 7 hod.;  Mgr. Beáta Csatlósová 2.skup.: Reforma obsahu a foriem vzdelávania – 6 hod.; Ing. Milan Varady, PhD. 3.skup.: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie – 7 hod.; Ing. Judita Diószeghyová  …Čítať ďalej →
Deň detí

Deň detí

Pri príležitosti Dňa detí, žiaci školského parlamentu vyhlásili nefinančnú zbierku pre deti v detskom domove, ktorý sídli v našom mestečku. Do dobrovoľnej zbierky sa zapojili žiaci našej školy, pedagogickí zamestnanci, ako aj vedenie školy. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna, ako symbolika radosti, pohody a bezstarostnosti detských čias. Deň detí by mal zároveň slúžiť aj ako pripomienka práv a potrieb detí, čo je  dôležité aj z pohľadu dospelých. Pevne veríme, že aj takouto formou sa nám, aspoň čiastočne, podarilo prispieť k ich krásnemu sviatku a ukázať im, že sú pre nás aj pre svet dôležití bez ohľadu…Čítať ďalej →
ZRUČ SEO

ZRUČ SEO

Predmetová komisia elektrotechnických a strojárskych predmetov SOŠ techniky a remesiel – Kráľovský Chlmec, vyhlásila medzitriednu súťaž, ZRUČ SEO, ktorá sa konala dňa 25. mája 2023, v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.                                                Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž  mala podporiť rozvoj kreatívneho  myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie boli v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení, v ktorom sa zúčastnili 2 žiaci, mechanik elektrotechnik - súťaže sa zúčastnili 2 žiaci,  av odboreprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, v ktorom sa súťaže zúčastnili 2 žiaci. V učebnom odbore autoopravár – mechanik sa súťaže zúčastnili 2 žiaci.                                                          Súťaž sa…Čítať ďalej →
Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Beseda s pracovníkmi úradu práce o pracovných možnostiach

Dňa 31.05.2023 na 5. vyučovacej hodine nás navštívili zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Trebišova. Stretli sa so žiakmi tretích ročníkov a poskytli im informácie o nasledovných záležitostiach: čo ďalej po skončení štúdia: - práca - zamestnanie- štúdium ako postupovať, ak žiak preruší štúdium, aké sú podmienky zaradenia do evidencie, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti, aké sú povinnosti nezamestnanej osoby, kedy má človek nárok na dávku v nezamestnanosti alebo na inú formu zabezpečenia, dôležité internetové stránky ako napr. www.trendyprace.sk, www.minedu.sk, www.uips.sk, www.schoolsin.eu, www.rozvojkariery.sk, www.icm.sk, www.topjobs.sk informácie ohľadom aktuálnych projektoch…Čítať ďalej →
Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Oznámenie o voľných miestach pre žiakov 9.ročníka

Riaditeľka SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec, Vás touto cestou informuje o voľných miestach na našej škole pre žiakov 9.ročníka, ktorí sa v rámci 1.kola prijímacieho konania neumiestnili na stredných školách. Voľné miesta máme v nasledovných učebných a študijných odboroch: Kód a názov učebného resp. študijného odboruvyučovací jazykpočet voľných miest2487 H 01 Autoopravár mechanik      maďarský23661H Murár  vjm   maďarský42683H 11 Elektromechanik -silnoprúdová technikaslovenský83968 M Logistika            slovenský42413 K Mechanik strojov a zariadenímaďarský12426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      slovenský2 SPOLU:21 V prípade záujmu žiaka je potrebné podať prihlášku na prijímacie konanie na 2.kolo najneskôr               …Čítať ďalej →
Deň ochrany života a zdravia

Deň ochrany života a zdravia

Dňa 18.05. 2023 sa uskutočnila akcia ,,Deň ochrany života a zdravia“.  Tentoraz však DOŽaZ mal teoretický charakter, keďže nám počasie nedovolilo uskutočnenie programu  v prírode. Tohto programu sa zúčastnili žiaci z II.A a II.B triedy. Celý program, Dňa ochrany života a zdravia, sa skladal z dvoch častí. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín a zúčastňovali sa striedavo dvoch aktivít. Prvá časť akcie sa venovala dokumentárnemu filmu o katastrofe v Černobyle, a druhá časť programu sa venovala interaktívnej prednáške o teórii z oblasti civilnej ochrany. Film aj interaktívna prednáška podala žiakom užitočné a cenné informácie o tom, aké veľké nebezpečenstvo hrozí ľudstvu nielen pri jadrových katastrofách ale aj…Čítať ďalej →
Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska

Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska

V školskom roku 2022/2023 sa naša škola znova zapojila do programu Erasmus+, v rámci ktorého sa žiaci z tried II.A (LOG, POZSZ), II.B (ME, MSZ), III.A (LOG, POZSZ) a III.B (ME, MSZ) zúčastnili na odbornej stáži v Budapešti, v krásnej maďarskej metropole. Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti.             Žiaci pracovali vo firmách, ako ViddL, Acélpartner Kft. a Jetter Automation Hungary Kft.. Ich práca…Čítať ďalej →
Plán akcií na mesiac máj 2023

Plán akcií na mesiac máj 2023

2. máj 2023Minimaturita /Bc. Baloghová S., Bc. Molnár V., Ing. Diószeghyová J., Ing. Kovácsová H., trieda II.NŠ-VLK vjs/   15:00-16:00, B18, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Kráľovský ChlmecZodp.: Ing. Judita Diószeghyová4. máj 2023Prijímacie skúšky 1. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/   Podľa propozícieZodp.: Mgr. Katarína Banyková4. máj 2023DOŽZ pre 1. ročník podľa ŠkVP /I.A, I.B, I.C, ped. dozor podľa propozície/   07:35-13:00, SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola a okolie mesta Kráľovský ChlmecZodp.: Mgr. Márk Orosz9. máj 2023Prijímacie skúšky 2. termín /prijímacia komisia, administrátori PS/…Čítať ďalej →
Regionálna súťaž – Najlepší podnikateľský plán

Regionálna súťaž – Najlepší podnikateľský plán

Žiačka našej školy, Sofia Kreškociová z III.A triedy, reprezentovala našu školu 26. 4. 2023 na regionálnej súťaži s názvom Najlepší podnikateľský plán. Túto súťaž vyhlásil Košický samosprávny kraj v spolupráci s OA Watsonova Košice. Z 9 súťažiacich, našu žiačku, Sofiu ocenili osobitnou cenou za originálny nápad. Sofia do podnikateľského plánu zapracovala svoj životný sen, založenie podniku, ktorý bude poskytovať pre verejnosť jazdecké služby a agroturizmus na ranči v Svätej Márii, kde aktuálne žije. Žiačka bola pripravená na súťaž v rámci programu ,,Rozvoj podnikavosti“. Našej žiačke III.A triedy odboru logistika, gratulujeme a prajeme jej, aby sa jej sen čo najskôr splnil.Čítať ďalej →